Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through April 18, 2005

Hitguj » Cuisine and Recipies » झटपट पाककृती » 30 minute meals » Archive through April 18, 2005 « Previous Next »

Eliza
Tuesday, April 12, 2005 - 11:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rocala ro nao jyaa p`karo [qao 30 minute meal laÜkip`ya kolyaa Aahot %yaaca QartIvar ha BB Aaho. [qao ekÊ dÜna pak ËutI na dota saMpUNa- meal AaiNa %yaacyaa rosaIpI ilahavyaat.

maI saurvaat krto.

³maa^DÊ yaÜgya vaaTlyaasa looking for.. cyaa KalaÜKala ha svatM~ BB kravaa.´

maIla 1 : Ta^maaTÜ saarÊ roD naok sTr Í,ayaÊ iKcaDI

saar -

campbell
saUp caa ek k^naÊ tUpÊ ijaroÊ ihrvaI imarcaIÊ QaNao ijaro pUDÊ kÜiqaMbaIrÊ imazÊ saaKr

tUp tapvauna %yaat ijaro AaiNa ihrvaI imarcaI Gaalaa. %yaat campbell soup Gaalaa. vaÉna QaNao ijaro pUDÊ imaz AaiNa saaKr AaiNa paNaI. ho jara patLca krayacaM. vaÉna AalaM tr AÜlaM KÜbarM AaiNa kÜiqaMbaIr.

iKcaDI - maugaacaI iKcaDI

roD naok sTr Í,aya -

frozen black eyed pea, corn, butter beans . kaMda baarIk icarlaolaaÊ olive oil, garlic Ê TmaaTrÊ dry parsley, roemary, black pepper powder .

olive oil maQyao gaalaI-k Gaalaayaca. %yaat kaMda AaiNa TmaaTr Gaalaayacaa. sagaLM iXajat AalaM kI %yaat herbs, black pepper Gaalayacao. XaovaTI corn, beans, peas Gaalaayacao. imaz AaiNa paNaI Gaalauna iXajavaayacaM.

iKcaDI TakunaÊ roD naok sTr Ôaya kolaa AaiNa XaovaTI saar tr ho 30 imanaTat hܚla.Eliza
Wednesday, April 13, 2005 - 3:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maIla 2 : baIna - saalasaa saUpÊ gaalaI-k ba`oD AaiNa sa^laD

baIna - saalasaa saUp

2 k^na black ikMvaa red kidney beans Ê 1 1 / 2 kp saalasaaÊ ijaro pUDÊ imaro pUDÊ maIz.

beans Ê saalasaaÊ [. sagaLo ijaÙsa blender maQyao Gaalauna ekjaIva krayacao. eka BaaMD\yaat qaÜD tola Gaalauna %yaat patIcaa ikMvaa saaQaa kaMda Gaalauna ho mixture Gaalaayacao. paNaI Gaalauna ]kLayacao. serve krtaMnaa sour cream or cheese vaÉna Takayacao. serves four .

gaalaI-k ba`oD :

olive oil maQyao indian store maQyao imaLNaarI lasaUNa posT GaalaayacaI. %yaat imaro pUDÊ baosaIla AaiNa pasa-laI. ba`oD laa ho mixture laavauna BaajaayacaI.

sa^laD :

AavaDIcao greens Ê gaajarÊ TmaaTrÊ kaMdaÊ olives Ê vagaOro Gaayacao %yaavar italian, ranch AavaDola to dressing AaiNa dÜna camacao olive oil .

Kr tr ho maIla 30 imainaTacyaa Aatca hܚla.


Ek_mulagi
Wednesday, April 13, 2005 - 6:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Eliza QanyavaadÊ malaa pNa 30 minute meals baGaayalaa AavaDt.barocadaÊ Kr mhNajao naohmaIcaÊ main dish Non-veg AsatoÊmhNauna p`Üblaoma hÜtÜ. Thanks again for starting this

Ana
Wednesday, April 13, 2005 - 7:01 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

u..mmm ... Cana Ta^ipk Aaho .
1 varNa ÔL krta yaotat 30 min Aat.yaacyaa barÜbar AaNaIk kahI laagat naahI
2 BaajaNaIcaI qaailaipzÊ eKad soup

3 pastaÊ Aaplyaa AavaDIcaa pasta vaapra. hvyaa Asaitla %yaa Baajyaa ³ green pepper, asparagus ,mushrooms,) olive oil var iXajavauna pasta ³ cooked ´ Taka .var Dry hurbs.. basil,oregano imarpuD Taka Aaro hÜ %yaa AaQaI garlic var Baajyaa prta . qaÜD ricotta caIja, Takuna Ê mix kra

pasta sauce baajarat Aahotca³ raagu aanee company ´ knorr cao pNa Cana AsatatÊ canned soup pNa vaaprta yaot pasta sauce mhNauna


Deepanjali
Wednesday, April 13, 2005 - 7:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaaÊ
Cana AahI BB AaiNa meals :-)
Ana,
Trader Joe's cao pasta sauce pNa caaMgalao AsatatʑTÜma^TÜ baoisala saa^sa’ kQaI try k$na baGa.


Eliza
Wednesday, April 13, 2005 - 7:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maIla : palak rice Ê AalaU prazaÊ rayata.

palak rice :

frozen
palak thaw krayacaa. ek kaMda laaMba icarayacaa. tolaat kaMdaÊ laala imarcaI AaiNa lasaNaacaI ÔÜDNaI VayacaI %yaat garma masaalaa AaiNa palak Gaalaayacaa AaiNa lagaoca Qautlaolaa taMdUL. cooker maQyao sagaLM ek~ iXajavaayaca.

AalaU prza :

dÜna baTaTo microwave maQyao ]kDayacao AaiNa amsh krayacao. %yaat ijaroÊ laala itKt AaiNa garma masaalaa Gaalaayacaa. purNa pÜLIsaarKo ho saarNa BaÉna tupavar pÜL\yaa krayacyaa.

rayata :

kaMdaÊ TmaaTar AaiNa kakDI icaÉna d(at TakyacaI. vaÉna maIzÊ saaKr AaiNa ijaro pUD. Baat AaiNa prazo dÜnhI barÜbar Cana laagatÜ.

kiNak iBajalaolaI Asaola tr 30 imanaTat tyaar. :-)


Bittu
Thursday, April 14, 2005 - 1:37 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maonaU : rvaa ]tPpaÊ baTaTa BaajaIÊ caTNaI

rvaa ]tPpa

rvaa inammao tak va inammao paNaI Gao}na iBajavaavaa. %yaat maIzÊ ihMga Gaalaavao. 10 imainaTo iBajaU Vavao. rvaa iBajaopya-Mt kaMdaÊ TÜma^TÜ baairk ica$na Gyaavaa AaiNa maayaËÜvaovhmaQyao baTaTo ]kDayalaa laavaavao. maga naa^nasTIk p^namaQyao qaÜDo baTr TakUna ]<aPpa kravaaÊ var kaMdaÊ TÜma^TÜ poravaaÊ ek baajaU BaajalaI gaolaI ik ]laTavaa.

baTaTa BaajaI

AaplaI naohmaIcaI masaalaa DÜsaavaalaI BaajaI

caTNaI

imarcaIÊ kÜiqaMbaIrÊ DaLMÊ maIzÊ ilaMbaUÊ ijaro ima@sarmaQaUna iÔrvaa.


Bittu
Thursday, April 14, 2005 - 1:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maonaU : TÜma^TÜ pulaavaÊ icakna krIÊ dhI kaMda

TÜma^TÜ pulaava

baasamatI taMdUL saDsaDIt iXajavaUna Gyaa.
TÜma^TÜcao caÝkÜnaI maÜzo ³saQaarNa 1 [Mca´ kra. tUp garma kÉna %yaat dalaicanaIÊ lavaMgaÊ imarIÊ tmaalap~ TakaÊ maga TÜma^TÜ Gaalaa. TÜma^TÜ ma} Jaalaa kI BaatÊ maIzÊ qaÜiDXaI saaKr Gaalaa. (at tLlaolao pnaIrcao tukDo pNa Cana laagatat.

icakna krI

dhIÊ AalaoÊ lasaUNaÊ maIz ek~ k$na %yaat icakna iBajavat zovaa. 10 imainaTo iBajalao trI puro.
kaMdaÊ TÜma^TÜ laaMba ica$na GyaaÊ fÜDNaIt prtaÊ vaoladÜDa GaalaaÊ kajaU pavaDr ikMvaa posT GaalaaÊ maga icakna Gaalaa. maIzÊ itKT cavaIp`maaNao Gaalaa. garma masaalaa ikMvaa tMdUrI masaalaa Gaalaa. iXajat Aalao kI qaÜDo iËma Gaalaa.

dhI kanda

dhI + laaMba icarlaolaa kaMda + maIz + itKT ikMvaa imarcaI + cavaIpurtI saaKr (optional)


Bittu
Thursday, April 14, 2005 - 1:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maonaU : maTr pulaavaÊ dala ÍayaÊ kÜbaIcaI kÜiXaMbaIr

maTr pulaava

varcyaa TÜma^TÜ pulaavasaarKacaÊ f> TÜma^TÜeovajaI maTr

dala Íaya

tUpacaI fÜDNaI k$naÊ imarcaIÊ laaMba icarlaolaa kaMda AaiNa laaMba icarlaolaa TÜma^TÜ prtUna Gyaa. maga iXajalaolaI DaL Gaalaa. paNaIÊ maIzÊ hvao tr itKTÊ garma masaalaaÊ Aalao­lasaUNa posT Gaalaa. ]kLa.
DaL iXajavaNao hoca kaya to vaoLKa} kama AahoÊ tI iXajalaI Asaola tr 5 imainaTat dala Íaya tyaar.

kÜbaI kÜiXaMbaIr

kÜbaI laaMba icarlaolaa + daNyaacao kUT + maIz + imarcaI + saaKr (optional) + ilaMbaU ek~ kra.


Yog
Thursday, April 14, 2005 - 2:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaah vaah vaah ² iba+U maga puZcyaa cricket match laa kaya GaovaUna yaotIyaosa..Æ :-)

Sami
Thursday, April 14, 2005 - 2:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

malaa yaatlaI kahI 60 minute meals vaaTt Aahot. :-p

Ek_mulagi
Thursday, April 14, 2005 - 2:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

60 imainaT pNa caalatIla.....30 TU 60 imainaT Asa mhNauyaa hva tr.

Anjali28
Thursday, April 14, 2005 - 3:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sami,
malaahI kahI meals 30 min poxaa jaast vaoL laagaNaarI vaaTt Aahot ..

Deepanjali
Thursday, April 14, 2005 - 3:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Sauted Beans AaiNa veg szechwan rice with noodles
Noodles fried rice saazI :
2 bowl
maÜkLa Baat
boiled eggs - 2
multi color bell peppers, sliced baby corns, sliced water chestnuts,spring onion chopped,finely chopped carrot
soya sauce, szechwan chilli sauce,ajininomoto, hakka noodles (1 bowl)

eka psarT pan maQao high flame var tola tapvaUna %yaavar sagaLI vegetables prtUna GyaaÊ Don't overcook .
dusaáyaa gas var hakka nooldles boil krt zovaaÊ tIna to caar imainaTaMnaI h@ka noodles cao paNaI naIqaLUna %yaalaa oil spray k$na baajaulaa zovaa.
psarT BaaMD\yaatlyaa Baajyaa p`tUna Jaalyaavar %yaat soya sauce,ajinomoto, red chilli szechwan sauce cavaI p`maaNao GaalaaÊ %yaat iXajavalaolaa Baat GaalaUna ³XaIto na maÜDta´ hlako fry kra.
iXajavalaolao noodles dusaáyaa kZšt slightly Í,aya k$na %yaat chilli garlic sauce ikMvaa noodles cao taste maker Asaola tr to TakUna light fry kra.
tyaar Jaalaolao noodles, 'rice' var hlakoca psaraÊ serve krtanaa layer maQao maaMDaÊ va$na boiled egg cao laaMba tukDo cut k$na garnish kra.
Sauted Beans:
laaMba kaplaolyaa green beans QaUvaUna Ê kÜrD\yaa k$na Gyaa.
shallow pan maQao camacaa Bar tolaat beans fry kraÊ prttanaa %yaa qaÜD\yaa jaLU VaÊ medium iXajalyaavar %yaat soya sauce, vinegar, pinch of ajininomoto, sugar, ginger garlic paste GaalaUna hlavaUna GyaaÊ JaakNa zovaUna qaÜD\yaa iXajavaaÊ AaiNa crispy Asatanaaca noodles szechwan rice barÜbar garma garma serve kra.
³AgadI 30 min naahI pNa Aadlyaa idvaXaIcaa Baat Asaola AaiNa Baajyaa navaáyaanao kpUna idlyaa tr 45 min maQao tyaar hܚla ho meal :-)´Eliza
Thursday, April 14, 2005 - 11:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DJ, sauted beans KUp AavaDlyaa.


Bee
Friday, April 15, 2005 - 5:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ha baIbaI Cana vaaTlaa. pNa Aaplyaa BaartIya ÌtI naahIt ka kahIÆ

Maitreyee
Friday, April 15, 2005 - 5:34 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baI kaya roÊ maTr pulaavaÊ TÜma^TÜ pulaavaÊ krIÊ ]<aPpa vagaOro doXaI naahI ka vaaTlao :-)

Deepanjali
Friday, April 15, 2005 - 7:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ
maI idlaolao chinese AaiNa eilaJaanao idlaolao ek mexican-italian combo meal saÜDlao tr sagaLIca meals BaartIyaca tr Aahot


Bee
Friday, April 15, 2005 - 7:17 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Krca kI.. :-)

vaogavaogaL\yaa pdaqaa-MKalaI jar roGa AÜZta AalaI tr tÜ pdaqa- pTkna idsaola. naahItr KUp iKcaDI hÜto vaacatanaa.. baGaa jamalao tr Asao k$na.

saamaI -- eolaayaJaaÊ dIpaMjalaIÊ iba+U (aMnaa %yaaMcao yajamaana madt krtat mhNaUna ho sagaLo pdaqa- tIsa imanaTat hÜtat :-)


Eliza
Friday, April 15, 2005 - 1:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

palak prazaÊ TÜma^TÜ saar AaiNa ÔÜDNaIcaa Baat

palak praza :


kuzilahI palacacaI BaajaI ]rlaI Asaola tr ho prazo AgadI JaTpT hÜtat. BaajaIt maavaola yaovhZI kNaIkÊ qaÜDM baosanaÊ itKT AaiNa maIz GaalaayacaM AaiNa maLayacaM. va$na tolaacaa hat. pTapT (acao prazo laaTayacao. KUp vaoL zovalaM tr pIz saOla hÜtM.

ÔÜDNaIcyaa BaatacaI rosaIpI koD\yaanao idlaI Aahoca. :-)

TÜma^TÜ saar [qao Aaho.

Deepanjali
Friday, April 15, 2005 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baap ro eilaJaaÊ
tuJyaa shortcut jaovaNat sauQda 3 pdaqa- Asatat :-)Ê sahIca Aahosa²
maaJaa shortcut mhNaajao sandwitch, omlette bread, salad bowl, soup Ê maÜD Aalaolyaa maugaacaI ]saLÊ pasta,grilled vegetables Asalao one meal jaovaNa Asato barocada
AsaÜÊ jyaaMnaa ‘pÜLI’ Kallyaa iXavaaya caOna pDt naahI pNa pÜLI BaajaI krt basaayalaa vaoL nasaola AXaa laÜkaMsaazI ek shortcut :-)
itKTaimazacaa praza :
pÜLIcaa AaTa Gao}na %yaat itKTÊ maIzÊ AÜvaaÊ tILÊ garlic paste ÊhLd AaiNa Ba`pUr icarlaolaI kÜiqaMbaIr mix kraÊ yaat qaÜDI dhIÊ tolaÊ paNaI GaalaUna kiNak maLUna Gyaa.
Tringlular GaDIcao prazo laaTaÊ serve krtanaa Aalyaacao dhI ikMvaa kuz\lyaahI rayataÊ laÜNaca yaa barÜbar kra ²
ho meal maa~ na@kI 30 min cyaa AaQaI tyaar hÜto without any help :-)
Ajauna ek AavaDto pNa fast tyaar hÜNaaro meal mhNajaoÊ
saabaudaNyaacaI iKcaaDIÊ KmaMga kakDI²
recipe dot naahIÊ sagaL\yaaMnaa tÜMD paz Asaola


Shmt
Friday, April 15, 2005 - 5:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

barocasao ]pasacao pdaqa- 30 imana. Aat hÜtat. jasao saabaudanaa iKcaDIÊ sabaudnyaica qalaipzÊ vayaa-cao taMduLÊ KmaMga kakDIÊ baTaTa BaajaIÊ rtalyaacaa iksa etc..

Lalu
Friday, April 15, 2005 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

rocala ro cyaa 30 imainaTacyaa maIla maQao sahsaa ek maona iDXaÊ ek saašD iDXa AaiNa DoJaT- AsatM. AapNa DoJaT- KatÜca AsaM naahIÊ pNa ho Gyaa ek maIla DoJaT- sah - :-)

sa^laD­

laoT\yaUsaÊ laala kaMda³maÜzo tukDo kÉna´Ê k^na maQalao ipnk baInsaÊ TÜma^TÜÊ Freeto-lay cao corn icaPsaÊ AavaDt Asaola tr caIja. sagaLM naIT ek~ kra. vaÉna [Tailayana D/oisanga GaalaUna punha imasaLUna Gyaa. ³hIca maona iDXa²´

kNasao Baajaa. %yaacao daNao kaZUna eka BaaMD\yaat zovaa. %yaavar maIzÊ icamaUTBar saaKrÊ ilaMbaacaa rsa Gaalaa. naIT ima@sa kra.

banaanaa ba`oD -
2 ipklaolaI koLIÊ 1 kp buisquick Ê 1 kp maOdaÊ 1 kp dUQaÊ AQaI- baTr isTkÊ saaKrÊ vaolacaIpUDÊ jaayafLpUD. sagaLo ek~ naIT foTUna Gyaa AaiNa baok kra. ha ba`oD TÜsTr AÜvhna maQao lagaoca baok hÜtÜ. jara laxa zovaayalaa laagato naahItr vaÉna kaLa hÜtÜ. garma garma Cana laagatÜ.
Shmt
Friday, April 15, 2005 - 7:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Chinese:
Hot & Sour soup, Veg. fired rice and spring rolls

kÜbaIÊ patIcaa kaMda ]Baa BarpUr icaÉna Gyaa. dÜnhI Baat AaiNa saupasaaiz vaaprta yao[la.

Veg. fried rice:
Baat naohmaIpoxaa kmaI paNaI Takuna iXajavauna Gyaa maga maÜkLa kÉna zovaa. lasauNaÊ ihrivaimaricaÊ isamalaa imaricaÊ gaajar ho sava- ]Bao kapa. kZO maQyao AÜilava AÜ[la Gaovauna taplao kI %yaat kÜbaIÊ isamala imaricaÊ gaajar vaogavaogaLo prtNao. punha qaÜDo AÜ[la Tkuna lasauNaÊ ihriva imarica AaiNa kaMda Takuna prtNao. %yaat saÜyaa saa^sa Gaalaa. prtlaolyaa Baajyaa GaalaaÊ imaz Taka AaiNa maga maÜkLa kolaolaa Baat Taka ho sava- inaT hlava vaÉna kaMVaica pat Gaalaa.

Hot and Sour soup:
oilve oil pna maQao Gyaa %yaat icarlaolaa kÜbaI prtuna Gyaa. dusaya- eka patolyaat chiken/veg. borth Gaalaa %yaat prtlaolaa kÜbaIÊ frozen corn cao daNaoÊ ptIcaa kaMda qaÜDaÊ BarpUr ilambacaa rsaÊ imazÊ caivap`maaNao imarpuDÊ jast saÜya saa^sa ho sava- Gaalauna ]kLa. saup patL vaaTt Asaola tr cornflour Gaalaa.

Spring rolls:
readymade spring rolls AaNaa.

ho sava- krayalaa 30 to 45 imana. laagatat.
ca.Bau.Va.Gyaa.


Eliza
Friday, April 15, 2005 - 8:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalauÊ Cana Aaho banaanaa ba`oD caI rosaIpI. Ô> baok krayalaa iktI tapmaana AaiNa iktI vaoL to saaMga.

Afriend
Friday, April 15, 2005 - 9:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mandali, Fish chi ekhadi jhat pat recipe mahit aasel tar post kara ithe...!

Rachana_barve
Friday, April 15, 2005 - 10:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI T/aya kolaola rocaola ro ca DoJaT-.. kQaIhI caukt naahI AaiNa Ap`tIma :-) Takes arround 5 to 10 mins

Roasted Pears and Ice Cream
2 Tobalspuna baTr
2 k^na pears with syrup
qaÜDI jaayaÔL puD
1 laomana Jaost
3 pieces crystallized ginger
French vanilla ice cream

AÜvhna 400 Doga`Isa p`IhIT.
eka baking dish maQao baTr Gaalaavao. poAsa- D/ona k$na DIXa maQao zovaavaot and season with lemon zest jaayaÔL then roast 20 minutes...
Serve warm pears with scoops of vanilla ice cream

Afriend
Friday, April 15, 2005 - 10:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Lemon zest mhanje kay ? kuthe milte?

Afriend
Friday, April 15, 2005 - 10:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ok got it outer layer of the lemon
(limbuche saal) ...!

Eliza
Saturday, April 16, 2005 - 2:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saa[ BaajaIÊ Baura caavala

saa[ BaajaI


ÔÜDNaIt kaMdaÊ TmaaTrÊ itKTÊ garma masalaaÊ QaNao pUDÊ ³ optional gajarÊ baTaTa´ imaz AaiNa palak Taka. %yaat turIcaI DaL Gaalauna p`oXar kUkr maQyao iXajavaa. iXajalaI kI sagaLM ekijava kra. jara Ga+sar hvaM.

Baura caavala

tolaat kaMda brown hܚ pya-Mt prta. ³hIca sagaL\yaat time consuming step Aaho.´ %yaat ginger garlic paste Ê garma masaalaaÊ lavaMgaÊ kaLI imarIÊ dalaicanaI Taka maga taMduLÊ imazÊ itKT. Baat iXajavaa.

saÜbat papD serve krta yaošla.Eliza
Monday, April 18, 2005 - 5:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

T\yau cyaa AtIXaya sauMdr pnhyaa vaÉna...

kOrIcao pnhoÊ kOrIcaI DaL AaiNa kOrI Baat ikMvaa ica~anna.

pnh :


apple sauce saha CÜTo kp. minute maid frozen lamonade 1 DbaaÊ saaKrÊ imazÊ vaoladÜDa AaiNa koXar. sagaLo ijannasa blaoMDr maQyao ekjaIva kra. pnho tyaar. jar Assla kOrIcyaa pn(acaI cava AalaI naahI tr naava badlaona. :-).

kOrIcaI DaL

iBajavalaolaI hrbara DaL kOrIÊ ihrvaI imarcaIÊ AaLM AaiNa ijayaa-bairbar vaaTayacaI. vaÉna kala imarcaI AaiNa ihMgaacaI KmaMga ÔÜDNaI. cavaI p`maaNao imaz AaiNa saaKr.

kOrI Baat / ica~anna
[qao Aahoca.

Lalu
Monday, April 18, 2005 - 5:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

var idlaolyaa banaanaa ba`oDcyaa roisapI ba_la - ha ba`oD TÜsTr AÜvhna maQao baok krayacaa Asaola tr psarT baoiknga iDXa maQao baok kravaa. AÜvhna maQao 2 r^k AsatIla tr Kalacyaa r^k var zovaUna saurvaatIlaa temp 400 zovaavao. fugauna var Aalaa kI jara kmaI 250 kravao. maga pUNa- hÜ} Vavaa. saaQaarNa 15 imainaTo laagatIla.
koLI KUp ipklaolaI AsatIla tr barM. AgadI vaÉna kaLI hÜt AalaolaI.yaatlao buisquick, low fat pNa vaapÉ XaktÜ. yaat AMDM GaalaavaM laagat naahI. paihjao tr GaalaU Xakta. baTr Gaalatanaa patL k$na Gao}na Gaalaavao.


Punyanagarikar
Monday, April 18, 2005 - 6:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eilaJaa.. pnh kRtI qaÜD\yaa p`maaNaat ³1 to 2 kp saÜ^sa´ krayacaI JaalaI trI saÔrcaMd saÜ^sa AaiNa laomanaoD ca p`maaNa hoca rhat kaÆ

Eliza
Monday, April 18, 2005 - 6:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

PN Ê maI sahsaa (aca pmaaNaat kÉna zovato. Í,Ija maQyao caaMgalaM rahtM baroca idvasa. 2 kp saa^sa ³ motto ka Asaca kahIsaM naava Aaho brand caM´ GaotlaM tr 1 / 3 k^na laomanaoD Gao. :-)

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६ 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions