Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
कोफ़्ता करीच्या टिप्स ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » कोफ़्ता करीच्या टिप्स « Previous Next »

Dineshvs
Monday, February 28, 2005 - 4:34 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


sava- kaoF%yaaMsaazI kaih baoisak saucanaa. kaoFto malaa vaaTto ik maulat: iKmyaacao krt Asat.maga SaakaharI maMDLI BaajyaaibajyaaMcao
krayalaa laagalaI.

tr kaoF%yaaMsaazI saaQaarNa fLBaajyaa Gyaavyaat.Aata %yaa garjaop`maaNao
iksaavyaat ikvaa baairk caravyaat.palaoBaajyaaih Gaota yaotat. maga
%yaat ek~ baaMQaNyaasaazIÊ ]kDlaolyaa baTaT\yaacaa lagadaÊ ]kDlaolaa saurNaÊ ]kDlaolao rtaLoÊ saabaudaNyaacao pIzÊ Ara$TÊ rvaaÊ baosanaÊ pavaacaa caura yaapOik kaihtrI ek Gaalaavao. CaoTo Taoma^TaoÊ CaoTo baTaToÊ CaoTo iTMDoÊ isamalaa imarcyaa vaOgaro sTf k$naih vaaprta
yaotIla.

%yaat cavaIp`maaNao maIzÊ imarcaIÊ garma masaalaoÊ kaoiqaMbaIrÊ Aalao lasaNaacaI posT vaOgaro GaalaavaI.yaa kccyaa imaEaNaacaI cava jara JaNaJaNaItca AsalaI paihjao.

Aata puZcaI payarI mhNajao yaa imaEaNaacao kaoFto vaLayacao. kaoFto hla,@yaa hatanao far Ga+ naaiht va far saOla naaiht Asao vaLavaot.far Ga+ kolao tr to Aat kccao rahtat va far saOla kolao tr to ivarGaLtat.

ekaca imaEaNaacao kaoFto krNyaapoxaa jar Aat kaih saarNa Barlao tr Kasa p`kar haotao. saarNa varcyaa kvhrpoxaa vaogaLyaa rMgaacao va cavaIcao Asaavao. ho saarNa pnaIrÊ D/aya ÍuT\saÊ caTNaI Asao Asau Sakola. tsaoca
to kaorDo Asalao trI caalatoÊ karNa va$na %yaalaa kvhr vhayacaoca Asato.kaorDo Asalao trI %yaat maaoz\yaa Aakaracao tukDo nasaavaot.
mhNajao samajaa ihrvao vaaTaNao ikMvaa saaolaaNao saarNaat vaaprayacao
AsatIla tr to vaafvauna jaaDsar vaaTuna Gyaavaot.

Asao kaoFto vaLuna tyaar Jaalao ik to iSajavaavao laagatat.Apvaada%mak
pirisqatItca kaoFto krIt ]kLtat. ervaI to vaogaLo iSajavauna Aaya%yaavaoiLca krIt imasaLtat.

kaoFto tLUna kaZNao ha sava-saamaanya p`kar.kaoFto tLtanaa naajauk hatanaoÊ ivarGaLu na dota tLavaot.to Aatpya-Mt tLlao gaolao paihjaot.pihlaa GaaNaa cava baGaNyaasaazI vaapravaa. jar kaoFta lagaoca
taoMDat ivarGaLt Asaola tr %yaat qaaoDo baa[MiDga AaNaKI Gaalaavao.karNa Asao kaoFto krIt hmaKasa fuTtat.

tLNyaalaa pyaa-ya mhNajao vaafvaNao.ho vaafvaNao vaafovar Asau Sakto.%yaasaazI [-DlaI sT^ND vaaprNao saaoyaIcao zrto.kaih kaoFtoÊ Kasa k$na jyaat AMDo ikMvaa baosana Gaatlaolao AahoÊ to qaoT paNyaat Gaalauna
]kLta yaotat. ³iKmaa kaoFtoÊ rajasqaanaI ga+oÊ AaplaI maaodkacaI AamaTIÊ
kuLqaacao SaoMgaaoLo ho sava- p`kar qaoT paNyaat ]kDta yaotat. ]kL%yaa paNyaat ho saaoDayacao va var Aalao ik iSajalao Asao samajaayacao.´
bahutok sava- kaoFto AaQaI k$na zovata yaotat.

Aata puZcaI payarI mhNajao krI krNao. ih krI kaoF%yaacyaa svaadalaa purk AsaavaI. naohmaIcaI naurjahanaI krI mhNajao kaMda Taoma^TaocaI krI krtanaaÊ kado AaQaI ]kDuna GaoNaoÊ kaMdo ivastvaavar BaajaNaoÊ maaozo
tukDo tolaat prtuna AQa-vaT iSajalyaavar vaaTuna GaoNaoÊ Taoma^Tao baraobar kOrIÊ Aamacaur vaOgaro vaaprNao Asao $caIpalaT krta yaotat. pNa Asalaa eKada p`yaaoga AaQaI qaaoD\yaa p`maaNaat k$na aGaavaa.svaadasaazI magaja vaa kajau posT vaapravaI.

mauLat kaoFtoca jar masaalaodar AsatIla tr %yaasaazI qaaoDI maMd cavaIcaI mhNajao dih baosanaÊ dih ma,@yaacao pIz vaOgaro vaap$na krI kravaI. dih faoDNaIt TakNyaapuvaI- naIT foTuna Gaotlaolao Asaavao.
³d(acaa ca,@ka vaap$na pNa kaoFto krta yaotat.´ dih faTola Asao vaaTt Asaola tr naarLacao duQa ikMvaa kaokaonaT iËma vaaprta yaoto. KsaKsaÊ ]kDlaolaa kaMda va vaolacaI vaOgaro vaap$na if,@yaa rMgaacaI krI krta
yaoto. krI ih kayama Ga+sar AsaavaI karNa va$na kaoFto Gaatlyaavar to bauDta kamaa nayaot. kccao Taoma^Tao tolaat prtuna vaaTuna vaogaL\yaaca cavaIcaI krI haoto. palak ikMvaa imaEa palaoBaajyaa ek~ iSajavauna vaogaLIca krI krta yaoto.yaa daonhIsaaobat qaaoDosao baosana vaa DaL
vaapravaI.

vaaZtanaa krI prt garma kravaI.kaoFto garma krNao Sa,@ya Asaola tr toih kravaot. baaolamaQao AaQaI krI va maga kaoFto saaoDavaot.naiga-saI kaoFto ³]kDlaolyaa AMD\yaalaa iKmaa lapoTuna tLlaolao ´ ikMvaa Barlao Taoma^Tao Asaa baot Asaola tr Qaardar saurInao kaoFto ]Bao kapuna zovaavaot.

eKadaca p`kar doNyaapoxaa kaih iTPsa idlyaat. Aata AapaplaI klpnaaSai> vaapra baGau.

Rimzim
Monday, February 28, 2005 - 4:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dinesh thx
india madhe hotel madhe je malai kofte asatat te thode god asatat , tya curry madhe kay asate?

Eliza
Monday, February 28, 2005 - 7:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

RZ Ê malaaš kÜF,ta ikMvaa kuzlyaahI gaÜDsar ga`ovhI maQyao Kvaa AaiNa ËIma Asato.

Dineshvs
Tuesday, March 01, 2005 - 1:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

%yaat ]kDlaolaa kaMda AaiNa magaja Gaatlaolaa AsatÜ. kaMdo ]kDlao ik %yaatlaa sagaLa itKTpNaa inaGauna jaatÜ. tsaoca Kvaa pNa Gaatlaolaa AsatÜ.

Dineshvs
Thursday, August 25, 2005 - 3:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaja ek p`yaÜga kÉna baiGatlaa. ]<ama jamalaa. mhNauna XaoAr krtÜya.

yaacao naava kcaÜrI kÜF,ta krI.

baajaarat tyaar kcaÜáyaa imaLtat %yaa vaapÉna kolaolaa ha p`kar.

tolaat papDacao tukDo tLuna baajaulaa kolao. %yaaca tolaat imarIdaNaoÊ ijaroÊ maÜhrI lasauNa va kÜiqaMbaIr Gaalauna ÔÜDNaI kolaI. %yaavar hLd laala itKT kaLa masaalaa Gaalauna paNaI AÜtlao. %yaat kÜkma AagaL Gaalauna jara }kLu idlao. qaÜDa gauL va iXajavalaolaI turDaL GaatlaI. maIz Gaatlao. manaasaarKo AaLlyaavar %yaat tyaar kcaÜáyaa saÜDlyaa. dÜna imanaITo }kLlao.
vaÉna saajauk tup va tLlaolyaa papDacao tukDo Taklao. mast kÜF,ta krI tyaar.
yaa kcaÜáyaa maOVacyaa Asalyaanao baahorIla AavarNa jara ma} Jaalao. Aat KusaKuXaIt raihlao va saarNa tr kÜrDoca raihlao. iXavaaya Aaplyaa kaL\yaa masaalyaabarÜbar yaacaI saMgait Cana jamalaI.
(a kcaÜáyaa Ôar AaQaI naahI Gaalata yaoNaar. jar sagaLoca kvhr ma} pDlao tr cava caaMgalaI laagaNaar naahI. tsaoca AgadI Aaya%yaavaoLI Taklyaa tr maurNaar naahIt.
baGaa T/aya kÉna.


Dineshvs
Friday, August 26, 2005 - 3:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dusaáyaa idvaXaI ha p`kar AaNaKI Cana laagalaa. sagaLo kvhr AamaTIt mauÉna ma} Jaalao. saarNaih iBajalao. pNa to ÔuTlao naahIt. Ô> kÜF,to Aakaranao maÜzo Jaalao.
%yaacao kaya evaZo Æ krtanaa jara maÜzoca kolao hÜto mhNaayacao.


Moodi
Friday, August 26, 2005 - 3:15 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

duQaI BaÜpL\yaacao kÜFto krtanaa %yaatIla baIyaa fokuna na dota %yaa ima@sarmaQyao 2 camacao paNyaat vaaTuna Gyaavyaat Ana maga %yaacaa Ga+ ipLuna daTsar rsa kaZavaa. maga kÜF%yaacyaa duQaIcyaa iksaat to ima@sa kravao Ana baakI masaalao Gaalauna to tLavaot. cava caaMgalaI yaoto Ana kÜFto fuTt naahIt.

Itsme
Monday, August 29, 2005 - 9:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaÜDsar ga`ovhI maQyao kajau pavaDr AaiNa KsaKsa pNa Asato.

kÜbaIcao kÜFto krNyaasaazI naohmaI ³]kDuna´ poxaa qaÜDI vaogaLI pQdt.

kÜbaI ]Baa ]Baa³pNa patL´ icaÉna GyaavaaÊ %yaat hLdÊ ihMgaÊ imazÊ QaNao - ijaro puDÊ tola Gaalauna 15 - 20 imanaIT zovaavao. %yaalaa sauTlaolyaa paNyaat maavaola evhDo taMduL pIz AaiNa baosana ³inammao - inammao´Ê saOlasar iBajavaavao. Bajyaacyaa Aakaracao gaÜLo kÉna tLavao. kÜbaI ]Baa ]Baa icarlaa Asalyaanao KokDa BajyaaMsaarKa Aakar yaotÜ kÜF,%yaaMnaa.


Dineshvs
Monday, August 29, 2005 - 3:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AartI KokDo Ajauna Aazvatahot ka Æ ekda kÉna Gaatlaoca paihjaot tulaa.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators