Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics

Archive through February 07, 2005

Hitguj » Cuisine and Recipies » प्रादेशिक » दाक्षिणात्य » इडली » Archive through February 07, 2005 « Previous Next »

Mrsbarve
Wednesday, April 09, 2003 - 8:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

koni tari idalichi kruti lihal kay?mhnaje tandul kuthla wapraycha,aani ferment chnagale honyasathi kahi ideas?vagare.eravi 2:1 he tandul aani udid dal yanche praman thauk aahe.pan idlya mast fluffy banat nahit mazya.konakade kahi ideas asatil tar sanga.

Arch
Wednesday, April 09, 2003 - 8:17 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

taMdULacyaa eovajaI cream of rice vaapr. tÜ DaLIbarÜbar iBajavaayalaa laagat naahI. DaL vaaTlyaavar %yaat DaLIcyaa duPpT ha rvaa imasaL AaiNa caaMgala ferment vhayalaa %yaat yeast Gaala qaÜD. AaiNa maga ra~Bar zova. AgadI Cana fluffy [Dlyaa hÜtat

Keya
Wednesday, April 09, 2003 - 8:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Mrs Barve,
Idali sathi Ponni rice mhanun milato to vaparava. kinva kahi Indian Stores madhye Idali Rice ya navachach Parboiled Rice mhanun milato to vaparava. mi 3:1 ase pramaan ghete. tandul 24 tas bhijat ghalate phakta madhe ekada pani badalayche. udid daal overnight bhijavayachee. vatatana udadachee daal ekadam barik vatayachee. shivay adalya ratricha shijavalela bhat asel tar tohee vatibhar gheun, barik karun ghalayacha. tandul kahee lok agadi barik vatatat kahi lok bharad vatatat. sagale vatun hatane mix karun, meeth ghalun ovan thodasa garam karun ghete va tyat overnight thevate. thandit ovencha light chalu thevaycha mhanaje chan ferment hote. dusaryadivashee halavun idalee patrat idalee lavaychya.

Rajasee
Wednesday, April 09, 2003 - 8:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mee mazya maitrinikade yeast ghatlelya idlya khallya hotya. malaa navtya aavdlya bread sarkhi jali padli hoti. mee pan idli-rava vaaparte ani almost 18-22 taas ferment karat thevate, chhan hotat.

Sami
Wednesday, April 09, 2003 - 9:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

keya mhanate tase shijavalela bhaat ghalun idlya chhan fluffy hotat. kinva dusri goshta mhanaje 3-4 methi che daane pan dalibarobar bhijat ghalun mag vatane.

Sashal
Thursday, April 10, 2003 - 12:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maIhI [DlaI krayalaa ]iDd DaL AaNaI [DlaIcaa rvaa 1:2 yaa p`maaNaat vaaprto .. baakI ÌtI var idlaolyaap`maaNao .. pNa maI maoqaIcao daNao DÜXaacyaa pIzat Gaalato.. [DlaIsaazI p`qamaca eoklao ..

Ferment krtanaa maIz AaQaI Gaatlao AaNaI naMtr Gaatlao ³pIz ferment JaalyaanaMtr´ tr kaya Ôrk pDtÜ ho kÜNaalaa maaiht Aaho kaÆ maI naohomaI naMtr Gaalato .. pNa AaQaI GaalaNyaamaagao kaih scientific reason Aaho ka fermentation cyaa d`uYTInaoÆ

tsaoca naohomaIcaI KÜbaáyaacaI caTNaI saÜDUna AaNaKI vaogaL\yaa p`karcyaa caTNyaa maaiht Aahot ka kÜNaalaaÆ

malaa kaih AÜlaM KÜbarMÊ kÜqaIMbaIrÊ imarcaI caI caTNaI iktI kolyaa jamatca naaih ..Sami
Thursday, April 10, 2003 - 1:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sashal, mee idli sathi sudha methi daane ghalate. halkya hotat ekdum.

ani chutney sathi hee link bagh,

http://www.maayboli.com/hitguj/messages/103383/93127.html

Dineshvs
Thursday, April 10, 2003 - 11:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

šDlaIcao pIz AaMbavatanaa maIz AaQaI Taklao tr pIz naIT AaMbat naahI ho Kro Aaho. naIT AaMbaNyaasaazI pIz jara lavakr iBajavaavao. ]DdacaI DaL iBajavalaolao paNaIca vaapravao. D/aya yaIsT GaatlaI tr caaMgalaa prINaama hÜtÜ.

šDlaI barÜbar caTNaI krtanaa. vaaTNaat tolaat prtlaolaI caNyaacaI ikMvaa ]DdacaI DaLÊ XaoMgadaNao ikMvaa tIL Gaalaavao. laala k$na Gaotlaolaa kaMda na vaaTta Gyaavaa. AaMbaTpNaasaazI icaMca GaalaavaI. yaa p`karo kolaolaI caTNaI jaast vaoL iTkto. AavaDt Asaola tr lasaUNapNa Gaalata yaotÜ.

laala imarcyaa va QaNao AaiNa qaÜDI ]DdacaI DaL tolaat prtUna maga tI KÜbaáyaabarÜbar vaaTlaI tr Cana Bagavyaa rMgaacaI caTNaI hÜto.

ihrvyaa imarcyaa ga^savar BaajaUna. %yaa XaoMgadaNyaabarÜbar vaaTUna d(at Gaatlyaasa ek vaogaLI caTNaI hÜto.

caNaa DaLÊ qaÜDo taMdULÊ laala imarcyaa. imarIÊ kDIp<aa vaOgaro BaajaUna kÜrDo kuTUna zovalao trÊ kÜrDI caTNaI hÜto. tI tolaat ikMvaa d(at imasaLUna Gaota yaoto.


Keya
Thursday, April 10, 2003 - 5:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AiXvanaIÊ
pIz AaMbavatanaaca maIz Gaatlao tr pIz caaMgalao AaMbato Asaa maaJaa AnauBava Aaho. maIzamauLo AaMbaayalaa madt hÜto Asao maaJao mat Aaho. maaJaI ek timaL maOi~Na pIz AaMbavatanaaca maIz Gaalato.


Rajasee
Friday, April 11, 2003 - 2:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mith idlichya pithat kadhi ghalav ya baddal don matpravah distat ikade??

Ninavi
Friday, April 11, 2003 - 7:08 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[DlaIsaazI DaL vaaTtanaa BaataeovajaI kahIjaNa vaaTIBar patL pÜhohI Gaalatat. taMdUL ijatko BarD Gaalaavaot itt@yaa [Dlyaa Cana hÜtat. [DlaI rvaa vaaprayacaa Asalyaasa tÜ na vaaTta imasaLavaa. tsaMca DaL taMduLacaM imaEaNa AaMbavaayalaa zovatanaa %yaat qaÜDM dhI GaalaavaM. maIz maI pIz AaMbalyaanaMtrca Gaalato.

Ninavi
Friday, April 11, 2003 - 7:10 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÜlyaa KÜbaáyaacaI caTNaI krtanaa dhI GaalaNyaapo@Xaa iBajavalaolao DaLo Gaalaavao.

Ashwini
Friday, October 17, 2003 - 3:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[DlaI krtanaaÊ 1 kp ]DId DaL AaiNa 2 kp cream of rice ( [DlaI rvaa ) Gaotat. yaat DaL vaaTlyaanaMtr cream of rice tsaoca nausato iBajavaUna mix kolao tr caalato ka mixer maQaUna kaZavao laagatoÆ

Lalu
Friday, October 17, 2003 - 3:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mixer madhun nahi kadhave lagat. mi misalanya purvi kahi vel bhijat thevate. tyachya idalya microwave madhe pan chhan hotat.

Ashwini
Friday, October 17, 2003 - 4:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Lalu for quick answer. Tyani maza barachasa khatatop vachala. Now I know whom to blame if my idalya don't come out good! :-)

Me_mastani
Sunday, January 30, 2005 - 7:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi,
India madhe Idali sathi milnara sarvat changla tandul konta? eethe US madhe jo Idli rice navacha tandul milto tyala Indiat kahi vegale naav aahe ka? Please advise.

Arunima
Sunday, January 30, 2005 - 8:40 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi Me Mastani,

In India u will get "UKADA" rice. That is same as Idli rice or boiled rice.

Me_mastani
Tuesday, February 01, 2005 - 4:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hey Arunima, thanks for your reply. aankhi ek prashna, mazya idalya nehami rangala thodya yellowish hotat, me sadharan 12-18 taas ferment karate.

Swabhi
Tuesday, February 01, 2005 - 2:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mastaanee,
I dont think it needs to ferment for 12/18 hours in india, just keep it overnight at warm place. May be over fermentation is making the idalis yellow.


Amoli
Tuesday, February 01, 2005 - 3:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ithe US madhe mazhe idli che batter foogun var yetach nahi:-(
oven madhe thevne vagre sagla kela...
it gets fermented i think but does not rise...kay karave? ajun konala asa anubhav ala ka?

Me_mastani
Thursday, February 03, 2005 - 1:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi swabhi, I am not in India. I am in USA.
Amoli, i have the same problem. please advice.

Limbutimbu
Thursday, February 03, 2005 - 3:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AÜhÜ||Ê mhnjaI Ja@kI doXaat puNyaat [lao Ana puNyaatlaI mastanaI doXaabaahIr gaolaI²
kaya hÜ Ja@kIÆ Æ
~~~D

Me_mastani
Thursday, February 03, 2005 - 4:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Limbutimbu,
me mumbaitali mastani aahe punyachi nahi.

Chandya
Thursday, February 03, 2005 - 6:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Use parboiled rice. Soak equal amount of rice and udad dal seperately for 8-10 hours. Grind both together to smooth batter. Leave overnight (8-10 hours) for fermentation in covered container in warm place. The batter may not rise noticeably but idly comes out fluppy. During cold season, preheat oven to 100 degrees F. Leave the container in it for required time.

Swabhi
Thursday, February 03, 2005 - 9:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

peeth fugun yenyaasathi ajun don upay
ek mhanaje peethat dahee misalun thevane tyane peetha changale fugate.
dusara mhanaje peeth caserol madhe theval tari chan fugat.


Me_mastani
Friday, February 04, 2005 - 4:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks chandya and swabhi. I think i am already doing all these things. aata fakta yeast try karayache rahile aahe. do you think adding 1-2 slices of bread in a batter while grinding will help?

Swabhi
Friday, February 04, 2005 - 4:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

mastani, yeast baddal me asa aikalay kee tyane peeth fugat, pan idalya kahi khas banat nahit. tyamule tyacha vapar karayacha ki nahi te tharav.
ajun ek gosht, paravach me kuthetari vachal, it was related to dahi, pan mala vatat te idalichyaa peethashee pan chalel. mhane hiravya miracha biya kadhun virajalelya dudhat takalyaa tar miracheechyaa ushmanka mule dahi agadi ek don tasat lagate, i think same thing should apply to idali batter.


Dineshvs
Saturday, February 05, 2005 - 11:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

imarcaI ³laala´ Gaatlyaanao dih ivarjato ho Kro Aaho. pNa %yaanao šDlaIcao pIz AaMbat naahI. yaIsTcaa ]pyaÜga hÜtÜ. kccaa kaMda Gaatlaa trI pIz lavakr AaMbaolaÊ pNa %yaacaa vaasa laagaola. šDlaI krayacaa AaQaI eKada idvasa AaQaIca pIz iBajavaavao. maga to Aalao kI šDlyaa kravyaa. naahIca Aalao tr AaNaKI eKada idvasa qaaMbaavao. pIz Aalao tr Í,IjamaQao zovaavao. maga Aaya%yaavaoLI purosaa vaoL AaQaI baahor kaZuna šDlyaa kravyaat.

Swabhi
Monday, February 07, 2005 - 2:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa tumhI mhNata tr yaIsT caa ]pyaÜga hÜt AsaolaÊ pNa malaa kuzotrI ³bahutok raNaIcyaa rajyaat maQao´ kamaqaaMcaa laoK vaacalyaacao Aazvatoya jyaat %yaanaI ilaihlaya kI to lanDnalaa jyaa rosTarnT maQao kama krt hÜto %yaacaI maalaikNa yaIsT Gaalauna [Dlyaa krayacaI va %yaa kDk vhayacyaa Asaa kahIsaa sandBa- hÜt.

Sunilt
Monday, February 07, 2005 - 2:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[DlaIcyaa AaT\yaat qaÜDa iXajavalaolaa Baat Gaatlaa tr [DlaI Cana hlakI hÜto.

Dineshvs
Monday, February 07, 2005 - 3:30 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

šDlyaa kDk hÜNyaat yaIXTcaa hat nasaavaa bahuda. pIz Ôar kÜrDo Asalao. to purosao AaMbalao nasalaoÊ šDlyaa kÜrD\yaa hvaot raihlyaaÊ vaaprlaolaa rvaa jar jaaD Asalaa ikMvaa ]DdacaI DaL kmaI pDlaIÊ %yaa jaast vaoL vaaÔvalyaa gaolyaa tr šDlyaa kDk hÜvau Xaktat. pNa tumhI mhNata tÜ laoK maa~ maI vaacalaolaa naahI.

Sunilt
Monday, February 07, 2005 - 3:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI vaacalaoya to pustk ²

svaatIÊ qaÜDa gaOrsamaja Jaalaa Aaho tuJaa. [Dlyaa kDk hÜt %yaa yaIsT\mauLo naahI tr AaTa ra~Bar AaMbaivaNyaasaazI na zovata nausata yaIsT GaalaUna AaMbaivalyaamauLo ²

Swabhi
Monday, February 07, 2005 - 4:29 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tsa Asaola kdaicatÊ puZcyaa vaoLolaa maI pNa p`ya%na kÉna baGaInaÊ tXaa maaJyaa [Dlyaa vyavaisqat hÜtatÊ mhNauna ho p`kar kQaI kravaoca laagalao naahIt.

Keshar
Monday, February 07, 2005 - 6:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[DlaIcya pIzacaI consistancy kXaI AsaavaI...maj,ya [Dlyaa jara gaÜlaaca hÜtat ... fluffy hÜt naahIt.

Amoli
Monday, February 07, 2005 - 7:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yeast direct idlicha pithat ghalave ki adhi kombat panyat ghalun mag ghalayche?

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६ 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions