Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
पहिले पान

Hitguj » Cuisine and Recipies » दिवाळी फराळ » पहिले पान « Previous Next »

Bee
Monday, November 01, 2004 - 3:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kaanawale aaNi karanjee he donhee ekach menu aahet kee wegawegaLe?

Gurudasb
Monday, November 01, 2004 - 4:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maQaumaohI va )dyaivakar va kÜlaosTora^la vaaZu nayao Asaa ÔraL saucavaa idvaaLIsaazI.

Vidyat
Monday, November 01, 2004 - 8:59 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

can I have receipe for Rava-Besan ladoo please

Tanya
Monday, November 01, 2004 - 12:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee : Kanavala ani karanji eekach. Fakta donhitil pithi wegali aaste. Ani kanavalyache baheril avaran fakta ravya+dudh yanche aaste. Kanavalyansathi khup kasta lagtat. Khup najukpane karave lagtat.

Dineshvs
Monday, November 01, 2004 - 3:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

inama-laa doXapaMDo yaaMcyaa salat saur sanašcaa CBDG yaa kadMbarIt ek kanavalyaaMcaa ]llaoK Aaho tÜ Asaa.
%yaa kaLI kayasqaatÊ maulagaI baGaayalaa gaolyaavar maulaInao kolaolaa kanavalaa puZo krNyaat yaot Asao. maga hÜNaaáyaa saasaubaaš knavaTIcaa baMda Épayaa kanavalyaavar Takt Asat. tÜ Épayaa jar kanavalyaacyaa puDat Étuna ]Baa raihlaa tr itqalyaa itqao maulaIlaa kuMku laavauna AaplaI mhNaavao.


Chiken
Monday, November 01, 2004 - 7:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ mhNajao ja~omaQyao Asaa ek KoL AsatÜ. %yaat barÜbar laagalyaasa tI vastu AapNaasa imaLto ¤Æ¥

Bee
Tuesday, November 02, 2004 - 12:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ laxmaIbaašMcyaa smaRitica~athI kanavalyaacaa ]llaoK Aaho pNa smart naahI. tanyaaÊ Qanyavaad²

Sonali_lk
Tuesday, November 02, 2004 - 5:06 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

arch

sour cream vaprun chakalya kasha karayachya ? purn recipe dilis tar madat hoil.tasech chakalichi bhajani us madhye ghari karta yeil ka ?

dhanyawad

sonali

Sami
Tuesday, November 02, 2004 - 3:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜ saÜnaalaI [qao caklyaaMcaI BaajaNaI krta yaoto.. maI krto. f> grinder caaMgalaa majabaUt hvaa mhNajao ekdma baarIk vaaTlaI jaato. sumeet ikMvaa dusara indian Asaola tr ]<ama.

Eliza
Tuesday, November 02, 2004 - 4:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sonaalii
ithe bagh ..

Lolo
Tuesday, November 02, 2004 - 5:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

HELLO
I am looking for good n crispy chakli recipes.
I'm in usa.Help me please

Bee
Wednesday, November 03, 2004 - 11:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

KK--Corn Flakes oven madhe pop corn sarakhe hotat kaa? kashee try kele asel tar malahee recipe saang. posthik asato far. tu corn flakes pasun kay kay karates?

Seemadeshmukh
Wednesday, November 03, 2004 - 3:23 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Arch
me karun baghel chakka waprun chaklya,anni tula nakki kalwil.
Swati,
Loni ghalun chaklya kelya tar tya wirnar nahi ka telat?
MAla koni chaklyanche bajniche praman sangel ka? Mhanje mala cooker madhe wafiwanara chaklitalya prakarshiway kahi wegla prakar hawa aahe,jyat bhajni direct bhijawun chaklya kadhta yetil aani kurkurit hotil.

Dineshvs
Wednesday, November 03, 2004 - 4:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gurudasb AapNa jaÜ idvaaLIcaa ÔraL krtÜ tÜ p`iqanaanao sama`uw Asalaa trI tumhI ]llaoK kolaolyaa ivakarat tÜ na KaNaoca ]<ama.
idvaaLIcyaa phaTo gauL pÜho Kayacaa p`Gaat AahoÊ tÜca yaa sagaL\yaaMsaazI yaÜgya Aahar Aaho.


Karadkar
Wednesday, November 03, 2004 - 5:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bee corn flakes icavaDa ilaihtanaa maI Kellogs ilaihlao Aahot pNa maI kÜNa%yaaih kMpnaIcao AaNato. AaiNa corn flakes oven maQao ka GaalaayacaoÆ to tr AaQaIca Ôulalaolao Asatat. bahuda tu Baartatlao ma@yaacao pÜho mhNat Asaavaasa. to tLavao laagtat. AaiNa maI kahI tLt naaih mhNaUna maga malaa ha p`kar bara vaaTtÜ.

hI posts Aata vaogaL\yaa izkaiNa hlavaaiva laaigtla maa^D\sa naa


Pendhya
Wednesday, November 10, 2004 - 4:13 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aaplyaa savaa-Mnaa idvaaLIcyaa haid-k XauBaocCa.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators