Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
मारवाडी पापडाची आमटी ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » मारवाडी पापडाची आमटी « Previous Next »

Dineshvs
Friday, September 10, 2004 - 5:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

eka maayabaÜilakranao malaa gaujaraqaI papDacyaa AamaTIba_la ivacaarlao hÜtoÊ %yaacyaasaazI Kasa ih maarvaaDI dih papD Xaak.

ek vaaTI d(at ek maÜza camacaa baosana GausaLuna ÔoTuna zovaavao. maugaacao ibakanaorI papD Baajauna Gyaavaot. papD jaunao Asaavaot naahItr ivarGaLtat. maga %yaacao tukDo kÉna garma paNyaat iBajat Gaalaavaot %yaat qaÜDI bauMdI pNa GaalaavaI va lagaoca inaqaLuna Gyaavao.
tolaacaI ijaro va ihMga Gaalauna ÔÜDNaI kravaI va A##yaa laala imarcyaa Gaalaavyaat. qaÜDI laala imarcaI pavaDr Gaalauna lagaoca d(acao imaEaNa GaalaavaoÊ maga hLdÊ maIzÊ QaNao ijaro pavaDr Gaalauna satt ZvaLt ]kLavao. %yaat papDacao imaEaNa Gaalaavao. vaÉna kÜiqaMbaIr poravaI. garmaa garma vaaZavaI.
bauMdIcyaa jaagaI ]kDlaolaa baTaTa ikMvaa ibakanaorI Xaova vaaprta yaoto. dhI hvao ittko AaMbaT nasaola tr ikMvaa ervaIhI yaat qaÜDI TÜma^TÜ PyaurI Gaalaayalaa hrkt naahI.


Deepanjali
Friday, September 10, 2004 - 6:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

recipe Cana ca AahoÊ yaala AamaTI poxaa ‘maarvaaDI kZI’ naava jaast XaÜBaola :-)

Shyamli
Tuesday, February 28, 2006 - 8:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही घे ग!पुनम
साहित्य:-
पापड, दाण्याचा कुट,अमसुले२,३(कोकम),लसुण,फोडणिचे साहित्य,धणे जीरे पावडर, मीठ....
तेलाची फोडणी करुन त्यात लसुण बारीक चिरुन हा पेस्ट नव्हे,परतावा तिखट, धणे+जीरे पावडर जरा परतावी मग पाणी घालुन ते ऊकळु द्यावे नन्तर कोकम घालावे,दाण्याचा कुट घालुन एक उकळि आलि की पापड घालुन जरा वेळ्(२,३मि.) ऊकळवावे

लसुण न घालता सुधा छान चव येते
फक्त जरा तेल जास्त घालावे


Psg
Tuesday, February 28, 2006 - 9:35 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks श्यामली.. करून सांगते कशी झालिये ते.. पापड उडदाचे चालतील ना? का पोह्याचे? का दोन्ही? :-)

Psg
Friday, March 03, 2006 - 7:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

श्यामली, एक प्रश्ण.. पापड घातल्यावर ही आमटी आळते का वरणफळांसारखी? म्हणजे आधी जर पातळच ठेवू का?

Shyamli
Friday, March 03, 2006 - 2:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


sorry पुनम आलेच नाही ग ईकडे.......
पापड ऊडदाचेच हवेत,
आणि जराशी आळते हवी तशी कर पातळ/
घट्ट्पण भाजीसारखी छान लागते...


Mai
Tuesday, March 07, 2006 - 1:15 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

श्यामली, पापड भाजुन घ्यायचे की कच्चेच घ्यायचे

Shyamli
Wednesday, March 08, 2006 - 11:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अग कच्चेच टाकायचे तुकडे करुन
मग जरा ऊकळी आली की शिजतात त्यातच....


Milindaa
Wednesday, March 08, 2006 - 11:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Matter deleted

Psg
Wednesday, March 08, 2006 - 12:12 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मिलिंदा ह्या बीबी च्या सुरुवातीला जी कृती दिली आहे ती वेगळी आहे. म्हणून हा बीबी शेपरेट आहे. का, तुला हा बीबी पण नकोसा झाला का? :-)
दिवा!!


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators