Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
आंबील

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आंबील « Previous Next »

Dineshvs
Friday, February 20, 2004 - 3:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ipzlyaavaÉna Aazvalao.
AaplyaapOkI kuNaI naacaNaIcaI AaMibala KllaI AsaNyaacaI Xa@yata naahIÊ pNa ekokaLI tI barIca laÜkip`ya AsaavaIÊ eknaaqaacyaa BaaÉDat %yaacaa ]llaoK Aaho.

AapNa Kato purNapÜLIÊ navaáyaalaa Gaalato AaMibala iXaLI
baaš maI BaÜLI

tr AXaI ih AaMibalaÊ AaidvaasaI katkáyaacaI AavaDtIÊ ikMvaa to laÜk Ô> toca Ka} Xaktat. naacaNaIcao ipk tsao hla@yaa jaimanaIt pNa yaoto.

tr AaMibala krNyaasaazI ek maDko Gao}na %yaat naacaNaIcyaa ipzacaa d`ava krtat. %yaat imaLtIla tI kMdmauLo Gaalatat. maga to ra~I iXajavatat va ra~Bar tsaoca zovatat. sakaLI to Katat. hI AaMibala jyaa maD@yaat krtat to maDko Qaut naahIt. %yaatca dusaáyaa idvaXaI AaMibala krtat. kuTuMbaat kunaacaa maR%yyau Jaalaa trca to maDko ÔÜDayacao.

ho AaMibala %yaa laÜkanaa kYT krayacao baL dotoca iXavaaya %yaaMcaI ipNyaacyaa paNyaacaI garja pNa kmaI krto.

knaa-Tkat ragaI mau_I naavaacaa ek Asaaca p`kar kolaa jaatÜ. pNa AaplyaakDo maa~ naacaNaI dula-ixat raihlaIya.


Karadkar
Friday, February 20, 2004 - 5:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ AmhI AMibala ]nhaL\yaat naohomaI krtÜÊ it XairratIla ]YNata kmaI krto. pNa AamhI maD@yaat naahI krt saQyaa ptolyaat 2 to 3 camacao naacaNaIcao ipz saaQaarNa takat sarsarIt iBajavaayacao ek dID tasa. maga saQarNa 2 to 3 kp paNaI ]kLayacao %yaat maIz cavaIp`maaNao Gaalaayacao. AaiNa ga^sa baairk kÉna maga naacaNaIcao imaEaNa Gaalaayacao ]tU jaato mhNaUna hlavayacao maga band kÉna qaMD krayacao. takÊ kaMdaÊ bairk vaTlaolaa lasauna Gaalauna vaaZayacao.

Gajanandesai
Monday, May 31, 2004 - 10:02 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ kraDkrÊ hI AaMibala AamhI pNa krtÜ. Aamacyaa gaavacyaa yaa~ot tr Aamacyaa GarI maÜ{a hMDa Ba$na AaMibala kolaI jaato AaiNa jaÜitbaacaa p`saad mhNaUna yaa~ot vaaTlaI jaato. ³lahanapNaI Aamacyaavar ha p`saad vaaTNyaacaI kamaigarI saÜpvalaI jaayacaI... :-)´

Kiran
Monday, May 31, 2004 - 11:46 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXaÊ kraDkr nao saaMigatlaolyaa pwtInao AaMibala AamhI pNa krtÜ maa~ %yaat kaMda lasaUNa Gaalat naahI. hÜ cavaIsaazI kQaI kQaI lasaNaIcao itKT GaalatÜ. maaJaa tr far AavaDIcaa pdaqa- Aaho.

Parijat
Monday, May 31, 2004 - 11:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

bay areat Indian stores madhe milel ka nachanicha pith?


Karadkar
Tuesday, June 01, 2004 - 12:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ho pajijat tyala ragi che pith mhanatat tula nakki milel Spice Land madhe kinva new India bazar madhe.


Parijat
Tuesday, June 01, 2004 - 5:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks karadkar. .. ..

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators