Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Tinda Recipes

Hitguj » Cuisine and Recipies » भाज्या » भेंडी, गवार, तोंडली, Tinda » Tinda Recipes « Previous Next »

Pratika
Friday, September 26, 2003 - 2:59 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Me_mastani, mazyaa mahiti pramane tinda chyaa biyaa kadhat nahit. Tinda chya kahi recipes :

punjabi style tinda chi recipe :
------------------------------
Tinda(big size) 250 gms.
Khawa 50 gms.
Matar 125 gms.
2 Tomato blanched & diced (kiwwa tomato puree)
Ginger
1 Kandyachi paste
Garam Masala 1 tsp. , Cumin powder ½ tsp, Tikhat, Halad
Kothimbir
2 tp toop

Lightly roast the tindas on a low fire till a bit spotted. Then put them in cold water, peel and mash coarsely.
Lightly brown the khawa in a dry pan.
Heat the ghee and fry the onion paste and ginger to a golden brown colour. Put the tomatoes, spices and salt and cook till the ghee comes to the top. Add the peas and 1 cup of water. Cook over a low flame till the peas are almost cooked.
Add the tindas and continue cooking till the peas are fully cooked.After this add the khoya and keep on stirring until it blends well with the gravy.
Garnish with the coriander leaves.

Tinda curry chi recipe :
----------------------
fresh ginger peeled
whole green chilies
450g of fresh tinda
oil
1/2tsp of cumin seeds, 1/2tsp of black mustard seeds, 1/4tsp of asafoetida
2tsp of tomato puree
1/2tsp of turmeric powder, 1tsp of chilli powder, 1tsp of garam masala
4tsp of soy sauce
300ml of water
1 fresh tomato cut into small pieces for garnishing

Grind garlic, ginger, and green chillies in a fine paste.
Cut each fresh tindora into four pieces.
Heat the oil to a high temperature, in a large pan, and add the cumin, black mustard and asafoetida. Fry for a few seconds.
Add the cut tindora, garlic & ginger paste, tomato puree salt, turmeric powder, chilli powder, garam masala and soy sauce. Stir and cook for 2 mints. Add the water bring to boil. Reduce the heat, cover the pan and simmer gently for about 7 mints.
Transfer the contents to a serving dish and garnish with tomato.

Tinda fry chi recipe :
--------------------
Tinda
onions
grated coconut (little)
chilli powder and salt.

Cut Tinda into small round pieces and cook in pressure cooker with salt.
Put oil in pan and prepare the seasoning with mustard seed, urad dal and channa dal. Add onion and fry till transparent. Add cooked tinda,chilli powder and salt. Cook till raw smell of chilli powder is gone.
At end add coconut and lime for tangy taste.
Dineshvs
Wednesday, October 01, 2003 - 4:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naagapurI Barlaolao iTMDo.
mauL pwtIt ho jara jaast masaalaodar Asatat. malaa tovaZo itKT caalat naahIt. mhNauna ha saÜpa p`kar.

5 / 6 maQyama Aakaracao iTMDo Gao}na to dozakDuna pÜKravao. Aatlaa sava- gar baahor kaZuna Aatuna maIz laavauna inaqaLt zovaavao.
ek vaaTI baosana KmaMga Baajauna Gyaavao. %yaat camacaaBar tILÊ qaÜDo vaaTlaolao Aalao lasauNaÊ ihMgaÊ hLdÊ itKT va maIz Gaalaavao. qaÜDa icaMcaocaa kÜL ikMvaa Aamacaur Gaalaavaa. Baajalaolaa KÜbaro iksa pNa Gaalata yaotÜ. ho imaEaNa paNyaanao iBajavaayacao naahI.
ho Aata iTMD\yaat Barayacao. pa]Naca Barayacao. maga ho iTnDo qaÜD\yaa tolaat rcauna var JaakNa zovaUna iXajavaayacao. paNaI Xa@yatÜ laagaNaar naahIÊ vaaTlaoca tr qaÜDo iXaMpDavao. Aatlao paNaI XaÜYauna ha masaalaa ÔugatÜÊ va iTMD\yaacyaa kazapya-Mt yaotÜ.
haca masaalaa BaÉnaÊ tasalaolaI karlaIÊ pDvaLÊ prvarÊ maÜz\yaa imarcyaaÊ ³saaQyaa AaiNa isamalaa sauwa ´ Barta yaotat. BaoMDIhI krta yaoto. ho sagaLo ekdmahI krta yaoto. maMd Aacaovar sava- Krpusa tLavao.masaalaa baahor yaošla AXaI iBatI vaaTt Asaola tr dÜáyaanao baaMQaavao.


Sampada_oke
Thursday, March 24, 2005 - 10:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kala maI Barlao iTMDo kolao hÜto Ê %yaacaI ÌtI doto Aaho .

iTMDo tajao Ê tuktukIt saalaIcao baGaUna Gyaavaot . to dozakDUna kapUna Gyaavaot Ê ha kaplaolaa Baaga JaakNa mhNaUna p`%yaok iTMD\yaavar zovata yaotÜ . KalaUna sauwa iTMDo kapUna Gyaavaot Ê jyaamauLo to patolyaat naIT ]Bao krta yaotIla . Aata AatIla gar pÜK$na Gyaavaa.
GarI pnaIr tyaar k$na Gyaavao ʳ pa}Na ilaTr duQaacao purosao hܚla .´ Garcao pnaIr ma} Asalyaanao %yaacao saarNa ma} hÜto . %yaat 1 kaMda baarIk ica$na Ê 1 CÜTa baTaTa ]kDUna tÜ kusk$na Gyaavaa . (at 2 ihrvyaa imarcyaa baarIk ica$na Ê cavaIpurto maIz Ê qaÜDI kÜiqaMbaIrÊ ijaropUD GaalaUna ek~ kravao . ho imaEaNa iTMD\yaaMmaQyao Baravao . evaZa masaalaa saaQaarNapNao 8 to 10 iTMD\yaaMnaa purtÜ .
patolyaamaQyao jara jaast tola Gao}na Aalao lasaUNa posT prtavaI Ê 2 baarIk icarlaolao kaMdo Ê AaiNa 2 TÜma^TÜcaI PyaurI GaalaUna baajaUnao tola sauTopya-Mt punha prtavao. naMtr hLd ÊitKTÊ maIz cavaInausaar Gaalaavao . qaÜDosao Í,oXa ËIma Gaalaavao Ê %yaamauLo ga`ovaIlaa Cana koXarI rMga yaotÜ . maga %yaat iTMDo zovaUna JaakNa zovaUna iXajavaavao .iTMDo jaast iXajat naahIt naa yaavar laxa zovaavao . karNa jaast iXajalyaasa vaaZtanaaca sava- masaalaa baahor yaoNyaacaI Xa@yata Asato . savh- krtanaa va$na baarIk icarlaolaI kÜiqaMbaIr GaalaUna Vavao .
³ maI svatÁ maÜjaUna maapUna krt naahI Ê mhNaUna jamaola %yaacaIca maapo idlaI Aahot . p`%yaokanao cavaInausaar maapat Ôorbadla k$na Gyaavaa .´


Sampada_oke
Friday, March 25, 2005 - 12:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ha Gyaa iTMD\yaaMcaa fÜTÜ . Tinda

Sampada_oke
Tuesday, March 29, 2005 - 7:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sahI .. ekdma $pca palaTlao kI yaa baIbaI cao over the week end.
ek AayaiDyaa saucalaI Ê ha baIbaI views & comments var hlavauyaa.. naahItr navaIna sauÉ k$ yaa .. malaa kÜNato pdaqa- ksao AavaDt naahIt . Aaca- Ê idvaa Asaolaca tuJyaakDo :-)

Dineshvs
Wednesday, June 29, 2005 - 4:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Barlaolao iTMDo

AQaa- iklaÜ ³saaQaarNa maQyama Aakaracao saha to saat ´ iTMDo Gao}na to dozakDuna pÜKrlao. camacyaacyaa maagacyaa baajaunao sahja jamato ho. kZšt qaÜDosao tola Takuna %yaat Í,ÜJana ka^na- vaaTIBar Gaatlaa. %yaatca iTMD\yaaMcaa pÜKÉna kaZlaolaa gar Taklaa. ho dÜnhI naIT iXajalyaavar %yaat AQaa- camacaa imarIdaNao va ek camacaa ijaro Taklao. toih prtuna %yaat ihrvyaa imarcyaa paca saha Taklyaa. maIz Gaatlao. ho sagaLo kaZuna Gaotlao. %yaaca kZšt AQaI-vaaTI baosana prtuna Gaotlao. %yaat hLdÊ ihMga kÜiqaMbaIr GaatlaI. KÜbaáyaacaa iksa Gaatlaa. tIL Gaatlao. AaQaI maka va naMtr baosana ima@sarmaQauna jaaDsar vaaTuna Gaotlao. %yaat vaaTtanaa paca saha lasauNa pakL\yaa Taklyaa. maga saarNaat ilaMbau rsaÊ qaÜDo itKT va saaKr Gaalauna naIT imasaLuna Gaotlao. ³paNaI Gaalaayacao naahI´ pÜKrlaolyaa iTMD\yaanaa Aatuna imazacao baÜT laavauna Gaotlao. maga %yaat ho saarNa Barlao. ]rlaolao saarNa kaih ihrvyaa imarcyaanaa ]BaI caIr dovauna %yaat Barlao. maga patolyaat tola Takuna ho iTMDo va imarcyaa rcalyaa va maMd Aacaovar JaakNa zovauna iXajavalao. qaÜD\yaa vaoLanao prtuna Gaotlao.

Cana cava AalaI.


Post edited by moderator to remove unnecessary contents

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators