Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Misc.

Hitguj » Cuisine and Recipies » पानाची डावी बाजू अर्थात चटणी, लोणचे, कोशींबीर » Misc. « Previous Next »

Smk
Monday, January 05, 2004 - 3:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laÜNacyaacaa tyaar masaalaa ³pavaDr´ imaLtÜ tÜ vaap$na kOrIÊ Flaa^var ikMvaa gaajaracao laÜNacao banavaNyaacaI roisapI kuNaI do} Xakola kaÆ

Sashal
Monday, January 05, 2004 - 3:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI ekda tyaar masaalaa vaap$na kOrIcaM laÜNacaM k$na baiGatlaM hÜtM ..

kOrIcyaa ÔÜDI ica$na %yaalaa maIzÊ hLd AaNaI masaalaa laavaUna zovaayacaa .. hvaM Asalyaasa laala itKT ³maI GaatlaM hÜtM kI naahI to Aazvat naahI pNa masaalyaanao itKTpNaa yaotÜ kI naahI to cava baGaUna kLola´ .. AaNaI qaÜDa vaoL tsaMca zovaUna maga tapvaUna qaMD kolaolaM tola GaatlaM .. Í,IJa maQyao 1 to 2 AazvaDo trI iTkola ..


Lalitas
Monday, January 05, 2004 - 4:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ismataÊ jar 100 ga`^ma laÜNacyaacaa masaalaa Asaola tr 500 ga`^ma kOrIÊ Flaa^varÊ gaajar AgadI baarIk ica$na Gyaavao. 50 ga`^ma (4 tblsp) tola. maI gaÜDM tolaca Gaoto. %yaacaI KmaMga rašcaI ³jara ihMga jaast Takuna´ hLd GaalaUna fÜDNaI tyaar k$na gaar hÜ} VavaI. naMtr sava- icarlaolyaa Baajyaa qaÜDM laala itKT ³hvao Asalyaasa karNa laÜNacyaacyaa masaalyaaMt kQaI kQaI itKT imasaLlaolaM AsatM´ maIz GaalaUna ZvaLuna laÜNacyaacya saTaMt Baravao. va$na ilaMbaU ipLavaoM. nausa%yaa kOrIcaM laÜNaca kolaMsa tr ilaMbaacyaa rsaacaI garja naahIM pNa ek idvasa maurlyaavarca kOrIcaM laÜNacaM vaaprayalaa GyaavaM. Flaa^var ikMvaa gaajaracyaa laÜNacyaalaa ilaMbaacaa rsa ja$rI Aaho. BaajyaaMcaM laÜNacaM lagaoca vaaprta yaotM. maI BaajyaaMbarÜbar eKadI kOrI vaaprto iXavaaya ilaMbaacaa rsahI imasaLto.

AXaa p`karcaI QaavatI laÜNacaI far idvasa iTkt naahIt. iÍjamaQyao fartr maihnaaBar rahtIlaÊ tovha qaÜD\yaa p`maaNaaMt GaalaavaIt va lagaoca saMpvaavaIt.


हितगुज गणेशोत्सव २००६

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators