Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
कुळीथाचे पिठले ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » पिठले » कुळीथाचे पिठले « Previous Next »

  Thread Posts Last Post

Bee
Thursday, February 19, 2004 - 4:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuLeeth kadheetaree chhan laagat paN daaLeechyaa piThaachee goDee kaahee aurach aahe. kuLeethaachee recipe ashee aahe, jase mala kakunnee shikawile tase saangato.

waaTeebhar paaNyaat kuLeeth muraayalaa Thewaayache. ek baTaaTaa baareek kaapoon ghyaawaa aaNi kaanda mirachee lasoon he sagaLe foDaNeelaa ghaalaayache. mag garam paaNee tyaat ghaalaayache aaNi baTaaTe soDaayache. paaNee ukaLee aale kee tyaat kuLeethaachaa paste Taakaayachaa aaNi mand aachewar ukaLee fuToo dhyaayachee.

kuLeethaalaa angachaach ek waas asato.

shendaaNyaachaa mahaadaa ... haa kaay prakaar aahe?

Sami
Thursday, February 19, 2004 - 5:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baI AamhI kuLqaacaM ipzlaM AsaM krtÜ.
fÜDNaItÊ ihrvaI ikMvaa baosT mhNajao laala imarcaI AaiNa lasaUNa GaalaUna KmaMga fÜDNaI krayacaI. maga kaMda Gaalaayacaa. laala Jaalaa kI maga naohmaI p`maaNao paNaI GaalaUna ]kLU VayacaM. pIz laavaayacaM. baakI maIz vagaOro Aahoca. AaiNa kÜiqaMbaIr GaalaayacaI. hvao tsao Ga+ ikMvaa patL krayacao. JaalaM ipzlaM tyaar.
ho ilaihtanaaca tÜMDalaa paNaI sauTlaMya. Aata krtoca kuLqaacaM ipzlaM


Ashwini
Thursday, February 19, 2004 - 6:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuLIqa p`ÌtIlaa pNa caaMgalao. hvao tovhZo Ka. baaQaNaar naahI.

Vinaydesai
Thursday, February 19, 2004 - 7:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AraraÊ maJyaa AavaDIcaa ivaYaya....

kuLqaacaI ipzIÊ jaI baajaarat tyaar imaLtoÊ %yaat kuLIqa KmaMga BaajaUna to laala imarcyaaMbarÜbar dLlaolao Asatat...

%yaacaM ipzlaM krtanaa....
BarpUr kaMda qaÜD\yaaXyaa tolaavar laala prtUna Gaavaa. Xaovagyaacyaa XaoMgaa AavaDt AsatIla tr %yaa Takavyaat...
ipzI paNyaat TakUna %yaat cavaI purtI icaMcaocaI posT TakavaI....

kalavalaolaI ipzI yaa kaMVavar TakavaI AaiNa caaMgalaI iXajaU VavaI. icaMcaonao ipzlyaalaa mast cava yaoto...


Sami
Thursday, February 19, 2004 - 7:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro hÜ kIÊ ivanayaÊ Aamasaula Taklao trI caalato. maga kaZUna Gyaayacao.

Sashal
Thursday, February 19, 2004 - 7:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AamasaUla Taklao trI caalato poxaa AamasaUla hvaoca AaiNa ÔÜDNaIt kiZp<aahI hvaaca ..

Karadkar
Thursday, February 19, 2004 - 7:38 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ata mazya pan tondala pani sutale re babano .. BTW ithe US madhe kulathache pith milel ka? bay area madhe kuthalya dukanat milel? please sanga ho..

Deepanjali
Thursday, February 19, 2004 - 7:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

karadkar,
bharat bazar, dana bazar, cash n carry,kumud groceries madhe check kar.

Swabhi
Tuesday, July 19, 2005 - 4:47 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuLqaacao ipzlao

tolaacyaa fÜDnaIvar qaÜDa kaMda prtavaa eKadI imarcaI GaalaavaIÊ kanda prtlaa kI %yaavar qaÜdo hLd itKT GaalaavaoÊ va 2 vaaT\yaa paNaI Galaavao. %yaat 2Ê3 kÜkma GaalaavaI Aaina maIz Gaalauna ]kLavao. ]kLI AalaI kI kuLqaacao pIz poravao. Óup pIz Gaalau nayao³Andajaanao 3 to 4 camacao Gaalaavao´ satt QavaLavao gauqaL\yaa hÜ] do] nayao. iXajala kI Jaala ipzla


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators