Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
फ्रेंच फूड

Hitguj » Cuisine and Recipies » प्रादेशिक » फ्रेंच फूड « Previous Next »

  Thread Posts Last Post
Archive through February 09, 200533 02-09-05  3:28 pm

Sunilt
Wednesday, February 09, 2005 - 3:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

[MglanDmaQyao iK,smascyaa saumaaralaa baajaarat BarpUr imaLtat ba`usaolsa sp`a]T. tsao ervaIhI imaLtatÊ pNa %yaa vaoLolaa ba`usaolsa sp`a]Tcao pdaqa- krNao hI Kaisayat Aaho.

Aqaa-t to laÜkM krtat mhNajao nausatoca ]kDtat ²²

Milindaa
Thursday, February 10, 2005 - 3:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hÜÊ karNa tsaohI to bakvaasa laagatat

Sunilt
Friday, February 11, 2005 - 9:45 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI %yaacao caar tukDo k$na kÜbaIcyaa BaajaIp`maaNao BaajaI krayacaÜ ²

Milindaa
Friday, April 29, 2005 - 10:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro Ad\vaOtÊ tuJyaa ÍoMca fUD fosTIvhla ivaYayaI jara maaihtI Tak mhNajao [cCukaMnaa toqao BaoT dota yaošla

Surabhi
Friday, December 29, 2006 - 9:55 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

http://culinotests.fr/news/la-frite-serpentin
ईथे दाखवलेल्या फोटो वरून हे फ़्रेंच fries कसे केलेत ते समजत नाहीयेत. कुणीतरी फ़्रेंच समजणारे Please हे फोटो खाली explain केलेले मराठीत translate करून सांगू शकेल का?

Lalitas
Friday, December 29, 2006 - 10:41 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

सुरभी, मला फ़्रेंच वाचता येत नाही, पण असे frites कसे बनवतात हे माहीत आहे.

बटाटे spiral कापण्याचं मशिन मिळतं... त्यांतून बटाटे कापून घेतात अणि तळतात.


Spiral Cutting

फोटो बघुन तुला कल्पना आली असेलच, अशा मशिनमधून भाज्या, सॅलड, पास्ता नागमोडी कापता येतात.


Surabhi
Friday, December 29, 2006 - 11:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

अच्छा अस मशीन मिळतं का ललिता? आता आली कल्पना.... मला तेच वाटत होते की ते carver वापरून एका बटाट्यातून कोरून ते फ़क्त एकच spiral french fries करू शकत असतील का म्हणून...... पण ह्या मशीन मधून अखंड thin slice मधे spiral कापले जात असेल ना? ह्या फोटो मधल्या instrument ने गोल बटाटा कोरल्या सारखा दिसतोय....

Lalu
Friday, July 06, 2007 - 2:49 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Ratatouille रॅटटुई

ही रेसिपी इथे आहे.

Ratatouille-casserole
बरेच प्रकार सापडले, baked , भाज्या ग्रिल करुन इत्यादी. अजून केला नाही. करुन पाहिल्यानंतर लिहीन. या लिन्क वरच्या रेसिपी मध्ये parsley आहे फक्त पण यात Herbes de Provence वापरतात.(ग्रोसरी स्टोअर मध्ये मिळते, thyme, basil आणि अजून काही herbes चे मिक्स.)

मुलांना आधी सिनेमा दाखवावा म्हणजे भाज्यांचा पदार्थ असूनही खातील. :-)


Ksmita
Friday, July 06, 2007 - 2:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks Lalu,
परवाच पाहीला हा सिनेमा मस्त आहे ती कलरफ़ुल रेसिपी पाहुन अगदी पाणी सुटले तोंडाला
सोपी वाटतेय रेसिपी नक्की करून बघेन

yes !! anybody can cook !!

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators