Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
कर्नाटकी भिशी ब्याळी अन्न (भात) ...

Hitguj » Cuisine and Recipies » भाताचे प्रकार » कर्नाटकी भिशी ब्याळी अन्न (भात) « Previous Next »

Ana
Friday, October 18, 2002 - 4:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Juilee hi ghe recipe
1 wati tandul, 1/2 wati tur dal ,thodi mug dal,gajra, wangi, batata, kuthlyahi aawdichya bhajya ghyawyat,chincha koluN, thoda gul, sukka khobra, phodnicha sahitya,kadhipatta ,goda masala
Kruti:Phodni karun tyat bhajya partun ghyawyat,dal tandul takun partawe mag pani ghalun thodi chincha kolun ghalawi,thoda gul ghalawa,goda masala takawa shejeparyant shitya karawyat.
Thoda jeera ,khobra bhajun ghywa ani te churdun bhatawar chalawa ani sajuk tup ghalun dhawalawa.
Garam garam tup ghalun khawa
PS:hya bhatat thoda jasta pani ghalawa ,khichadi pekha sarsarit karawa..

Keya
Friday, October 18, 2002 - 5:35 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jau[laIÊ
Assala knaa-TkI iBaXaI byaaLI AÙacaI ³Baat´ ÌtI

saaih%ya 1 vaaTI taMduLÊ AQaI- vaaTI tUrDaL svacC QauvaUna kukrmaQyao iXajavaUna Gao. qaÜDI icaMca paNyaat iBajavaUna kÜL kaZUna Gao. mauzBar XaoMgaadaNao paNyaat iBajavaUna zova. qaÜDa saaMbaar masaalaa ikMvaa iBaXaI byaaLI AÙacaa masaalaa. AavaDIcyaa Baajyaa ³baTaTaÊ EaavaNa GaovaDaÊ gaajarÊ maTar vagaOro´
ÌtI qaÜD\yaa tolaacaI fÜDNaI kÉna %yaat Baajyaa GaalaUna prt. icaMcaocaa kÜL Gaala. dÜna camacao saaMbaar masaalaa ikMvaa iBaXaI byaaLI AÙacaa masaalaa Gaala. vaaTlyaasa qaÜDo paNaI GaalaUna %yaat Baajyaa iXajavaUna Gao. iBajavalaolao daNao GaalaUna prtUna iXajavalaolaa Baat Gaala. qaÜDo paNaI GaalaUna sarbarIt kr. tupacaI fÜDNaI kÉna %yaat jaIroÊ maÜhrIÊ qaÜDa jaast hIMgaÊ kDIp<aa GaalaUna va$na Baatavar Gaala. vaaZtanaa vaÉna icarlaolaI kÜiqaMbaIr Gaala.
TIp qaÜDo QanaoÊ tILÊ iksalaolao KÜbaroÊ laala imarcyaa BaajaUna Gao}na pavaDr kÉna saaMbaar masaalyaa barÜbarca GaalaUna prtlyaasa caaMgalaa svaad yaotÜ.


Juilee
Friday, October 18, 2002 - 6:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Keya bhishi bali annacha masala vegala milato ka?? ka to masala ghari karava lagato? please tya masalyachi kruti sangu shakshil ka??

Thanks..

Chafa
Friday, October 18, 2002 - 6:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

as far as i remember, ha masala readymade pan milto.

Beti
Saturday, October 19, 2002 - 5:20 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

jau[laI Baajyaa prtayalaa tolaa eovajaI butter ikMvaa saajaUk tUp vaapr AaiNa daNyaaMeovajaI kajaU vaapr . AiQak majaa yaošla..

yaacao AaiNa ek variation Asao ik taMdUL QauvaUna ]psaUna zovaayacao AaiNa maga to Baaj,yaaMbarÜbar prtayacao AaiNa iXajavaayacao..iXajavatanaa garma paNaI Gaalaayacao.. pNa yaanao Baat jaast ma} hÜtÜ..


Shmt
Monday, August 29, 2005 - 2:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pÜMgala ksao krtatÆ mavau iKcaDI saarKo idsato. ijaracaI fÜDNaI AaiNa BarpUr Aala Taklaola Asat.
Thx in advance.

Badbadi
Tuesday, August 30, 2005 - 2:57 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

namaskar²²²
maaJyaa maaihtI p`maaNao yaa pdaqaa-cao naava ibaXaI byaaLI AÙaA Aaho...iBaiXa naahI :-)
kanaDI maQyao ibaXaI Ä garmaÊ byaaLI Ä DaL AaiNa AÙaA Ä Baat...
yaa maaihtIcaI Ka~I k$na baIbaI cao naava badlata Aalao tr baGaa...
PK, what do u say? Bhishee ki bishee?


Shriramb
Tuesday, August 30, 2005 - 3:26 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

it's actually
ibasaI baoLo Baat / AÙa

baDbaDInao ilahIlaolao ]ccaar ]<ar knaa-Tkat vaaprlao jaatat.


Karadkar
Tuesday, August 30, 2005 - 5:16 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Shmt here you go --

/cgi-bin/hitguj/show.cgi?tpc=34&post=682557#POST682557


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators