Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
सांबार

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » सांबार « Previous Next »

Keya (Keya)
Friday, September 21, 2001 - 4:06 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi Yogi,
Here is recipe for 'assal dakhinatya sambar':
Sahitya: Turdal, Bhajya(jya havya asatil tya), Phodaniche sahitya. Chinchecha Kol
Kukar madye sadharan ek mothi vati tur dal shijavun ghene. Ekikade Limba evadi chinch garam panyat bhijavun thevane (nidan aardha tas tatri). 1 midium kanda barik chirun ghene. You can add any veg. that you want. Like ghevada, vange, bhopla, batata ect. South Indian lok lal mula dekhil ghaltat. Kinwa jar lahan goti kande milalyas te pan ghaltat.
Telavar nehamichi phodani (mohari, jeere, hing, halad kadipala ect) karun kanda paratun ghene. tyat bhajya takun paratne. Chinchecha kol va kuthalahi sambar masala va agadi thode pani ghalun tyat bhajya shijavun ghene. Mag turdal va have tevhade pani ghalun changlya ukalya aanane.Mitha ghalane.
Kahi lok varun phodani detat. Pan aadhich phodani dilyas parat phodanicha tras vachto va bhajya chaglya shijatat.
Kahi lok thode dhane, Methya, lal mirchi, harabara dal, suke khobare bhajun gheun barik karun ukali aalyar tyat ghaltat.
Tip: Be careful while adding chinchecha kol. Jast jhalyas kinchit gul ghal
Vachatana avaghad vatel pan karayala laglyavar phar avaghad nahi.

Arati_halbe
Friday, February 28, 2003 - 7:08 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi keya, Cana recipe Aaho²
ima saaMbaar krtanaÊ naarLÊ TÜmaTÜÊ AiNa saaMbaar masaalaa Asao mixer maQauna vaaTUna Gaoto² ya saaMbaarala brownish shade yaoto
whereas maaJaI AašÊ iXajalaolaa kaMda AaiNa saaMbaar masaalaa mix kÉna GaalatoÊ AaiNa fÜDNaImaQao TÜmaTÜ GaalaUna %yaavar laala itKT GaalatoÊ yaacaamauLo rMga Cana laala yaotÜ.
BaajyaaMba_la Á south indians duQaIÊ kÜhaLaÊ Xaovagyaacaa XaoNgaa [. sauwa Gaalatat. kahI laÜkÊ eka vaoLosa ekca BaajaI Gaalatat AiNa %yaa saambaaralaa %yaa BaajaIcyaa naavaanao saMbaÜQatatÊ mhNajao onion sambar, drum stick sambar vagaOroPrajaktad
Wednesday, February 04, 2004 - 11:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

keya aani aarti kahi addition
1)tur dal shivnyaaadhi jar 1/2 te ek tas bhijat thevali tar aagdi dat hote

2)tur dalit shijatanacha 3/4 lal bhopala fodi takun shijvaya...nantar ektra ghotave

3)fondit thodi barik chiraleli kothimber jar takli tar mast chav yete


Maitreyi
Thursday, April 17, 2003 - 12:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaMbaaracyaa recipes šqao Aahot.
http://www.ammas.com/showAFullTip.cfm?topic=Cooking&tid=13656

Dineshvs
Wednesday, March 30, 2005 - 2:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saaMbaar krtanaa AapNa Xa@yatÜ tyaar masaalaaca vaaprtÜ. pNa jar vaoL Asaola tr ha masaalaa GarI AvaXya kÉna baGaavaa. %yaacaI Ìit AXaI.
ek vaaTI QaNaoÊ Aaz dha laala imarcyaaÊ ek camacaa ihMgaacaI puDÊ ek camacaa hLd ³hLkuMD imaLalaM tr ]<ama´Ê caarsaha imarIdaNaoÊ ek camacaa maÜhrIÊ dÜna camacao ijaroÊ caar camacao ]DdacaI DaLÊ ek camacaa gahuÊ va caar camacao caNaaDaLÊ Aaz dha daNao maoqaI.

ho sagaLo Baajauna puD kÉna zovaavaI. DaLI tovaZ\yaa KmaMga Baajaavyaat baaikcao ijannasa nausato garma kravaot. ³yaa masaalyaacao p`maaNa p`%yaok mad`asaI maamaIcao vaogaLo Asato. pNa ho p`maaNa Cana cava doto´

p`%yaxa saaMbaar krtanaa GarI AsatIla %yaa Baajyaa Gyaavyaat. saurNaasaarKI iXajaayalaa kzINa BaajaI Asaola tr DaLIbarÜbarca iXajavauna GyaavaI. ek vaaTI turDaL hLd va ihMga Gaalauna iXajavauna GyaavaI.
AQaI- vaaTI icaMcaocaa kÜL Gyaavaa va %yaat dÜna polao paNaI AÜtavao. jyaa Baajyaa Gaalaayacyaa Aahot %yaacyaa baotXaIr ÔÜDI kÉna %yaa paNyaat iXajat zovaavyaa. ³vaaMgaIÊ mad`asaI kaMdo saÜlaunaÊ BaÜpLaÊ kÜhLaÊ AaMbaT kakDIÊ Xaovagyaacyaa XaoMgaaÊ BaoMDIÊ GaovaD\yaacyaa XaoMgaaÊ tÜMDlaI vaOgaro Baajyaa Gyaavyaat. inadana dÜna tIna trI Asaavyaat´ sava- imaLuna dÜna ADIja vaaT\yaa tukDo Asaavaot. Baajyaa iXajatanaaca dÜna camacao varIla saaMbaar masaalaa Gaalaavaa. Baajyaa naIT iXajalyaa ik iXajavalaolaI DaL GaalaavaI. hvao tr Ajauna itKT Gaalaavao. naIT ]kLuna maga vaÉna maÜhrI AaiNa kDIp<yaacaI ÔÜDNaI VavaI. gauL Gaalau nayao. hvao tr qaÜDo AÜlao KÜbaro Gaalaavao.


Dineshvs
Wednesday, March 30, 2005 - 3:02 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tuLu samaajaat lagnaat ³pujaarIÊ Xao+I vaOgaro AaDnaavao. eoXvayaa- raya pNa %yaapOkIca´ DaL na vaaprta saaMbaar krtat %yaacaI Ìit AXaI.

pava vaaTI QaNaoÊ dÜna camacao ijaroÊ maoqaI ek camacaaÊ ek camacaa maÜhrIÊ tIna caar laala imarcyaaÊ pava vaaTI ]DdacaI DaL ho sagaLo varIlap`maaNao Baajauna %yaacaI puD kravaI. eka naarLacao KÜbaro qaÜD\yaa tolaat prtuna Gyaavao va vaaTavao. %yaat varIla puD Gaalauna prt baarIk vaaTavao. maga AaMbaT kakDI ³ihlaa GaumaDkaya ikMvaa saaMbaar kakDI pNa mhNatat. ipvaLI Asato´ tukDo kÉna icaMcaocyaa kÜLat iXajavaavaI. maga %yaat masaalaa Gaalauna ]kLavao. vaÉna laala imarcyaa va ijaro maÜhrIcaI ÔÜDNaI VavaI. ÔÜDNaItca ek baarIk icarlaolaa kaMda laala kÉna Gyaavaa.


Karadkar
Wednesday, March 30, 2005 - 5:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

knaa-TkI saaMbaar masaalaa instant (kind of :-) ) -

2 camacao QaNao
2 camacao ijaro
4 to 5 laala imarcyaa
2 camacao turDaL
2 imaro

sava- kÜrDo Baajauna Gao]na puD krayacaI - Jaalaa masaalaa tyaar.

1 vaaTI turDaL iXajavatanaa %yaanaca TÜma^TÜÊ qaÜDa kandaÊ hLd Gaalauna iXajavaavao.
DaL iXajalyaavar it ima@sar maQauna bairk kravaI. ³nausata TÜma^TÜ AaiNa kaMda baairk kolaa trI hrkt naahI.´
baairk kolaolaa masaalaaÊ DaLÊ imazÊ icancaocaa kÜLÊ paNaI Gaalauna ]kLayalaa zovaavao. maga Barpur tolat ihMgaÊijaroÊ maÜhirÊ hLd kiZp<aaÊ qaÜDI kÜiqaMibar Galauna fÜDNaI kravaI. saaMbaar ]kLayalaa laagalao ik %yaat fÜDNaI AÜtavaI.
ek ]kLI kÉna band kravao.

(a saaMbaar maQao Baajyaa nasatat.


Karadkar
Wednesday, March 30, 2005 - 5:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa tumhI imarodaNao 2 vaoLa ilaihlao Aahot pihyaa sambaar maQao :-)

%yaacao kaya Aaho software QA ho maaJao profession Aaho %yamauLo cauka kaZNao malaa jara jaaistca jamato :-)Dineshvs
Wednesday, March 30, 2005 - 6:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaBaar karadkar malaa maoqaIdaNao ilahayacao hÜtoÊ Aata sauQaarlaoya.

Maj
Thursday, March 31, 2005 - 3:10 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

karadkar: Review form bharlaat ka based on checklist ?
:-)

Swabhi
Tuesday, December 14, 2004 - 2:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

baIÊ
%yaa kaMVancao saaMBaar Asao kÉna pha.
kaMdoÊ Xaovagyaacyaa XaoMgaaÊ BaoMDIÊ gaajarÊ laala BaÜpLa ikMva duQaI jao Asaola toÊ TÜmaoTÜ ho sagalao icaÉna paNyaat ]kLt zovaÊ %yaat icaMcaocaa kÜLÊ maIz GaalaÊ eka baajaulaa DaL iXajat laavaÊ Xaongaa iXajalyaa kI %yaat GaÜTlaolaI DaLÊ saaMBaar pavaDr imasaL. ihnga maÜhrIÊ kiZp<aaÊ hLdÊ itKT yaacaI fÜDNaI kÉna tI saaMBaaravar AÜtuna saaMBaar ]kL.


Jyoti
Tuesday, April 18, 2006 - 4:27 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

udipi sambhar:
TOOR DAL-1/2 CUP ANY VEGETABLE U PREFER-1/2 CUP COCONUT GRATED-1 SMALL CUP PEARL ONION PEELED-3/4 CUP METHI SEEDS-1/2 TSP URAD DAL-1/2 TSP OIL-2 TSP RED CHILLIES-5 CORIANDER POWDER-2 TSP MUSTARD SEEDS-1 TSP CURRY LEAVES-FEW TAMARIND PASTE-1 SPOON GREEN CHILLIES-2-3 ASAFOETIDA-A PINCH JAGGERY POWDER-1 OR 2 TSP SALT TURMERIC POWDER-1/4 TSP
METHOD
1.PRESSURE COOK THE DAL,MASH IT AND KEEP IT ASIDE. 2.HEAT 1 TSP OIL AND FRY COCONUT,REDCHILLIES,METHI SEEDS,URAD DAL AND CURRY LEAVES. 3.WHEN COOLED GRIND IT INTO A FINE PASTE. 4.HEAT 1 TSP OIL IN THE SAME PAN AND SPLUTTER MUSTARD SEEDS,ADD REST OF CURRY LEAVES,GREEN CHILLIES,PEARL ONION AND THE VEGETABLES. 5.FRY FOR SOMETIME,ADD TURMERIC POWDER AND THEN ADD LITTLE WATER AND COOK TILL THE VEGETABLES ARE DONE. 6.NOW ADD THE TAMARIND PASTE AND ALLOW IT TO BOIL FOR 2 MIN. 7.ADD THE GROUND MASALA AND MASHED DAL AND ALLOW IT TO BOIL,KEEPING THE FLAME IN LOW. 8.ADD SALT AND JAGGERY AND COOK IT FOR TWO MORE MIN,ADD WATER IF THE SAMBAR IS THICK. 9.SERVE HOT WITH RICE OR DOSA OR IDDLI

Manuswini
Saturday, September 30, 2006 - 12:22 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

वेळ नसेल तर हे सर्व करण्यापेक्षा सरळ MTR सांबार मसाला आणुन वापरायचा.
बाकी डाळ उकळणे, भाज्या,चिंच वगैरे टाकयची,


चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators