Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Shatroochee DaaL

Hitguj » Cuisine and Recipies » आमटी, कढी, पिठले » आमटी / डाळ » Shatroochee DaaL « Previous Next »

Dineshvs
Saturday, April 27, 2002 - 1:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

naava vaacaUnaca dcaklaat naa Æ
masktjavaLcyaa eka gaavaat eka pakIstanaI maa}laInao kolaolaa ha baot. itcyaa doXaalaa ivasa$na tUmhI Aasvaad Gyaa.

jaovaayacaa baot Asaa hÜta. prazo Ê DaL Ê tak AaiNa imarcyaa. yaa savaa-ncaI ÌtI mau_ama ivacaa$na GaotlaI . %yaa AXyaa.

DaLIsaazI qaÜDI tyaarI krvaI laagaola. 2 camacao QaNao Ê 2 camacao ijaro Ê AQaa- šnca Aalyaacyaa cak%yaa Ê 5 6 lasaUNa pakL\yaacyaa cak%yaa Ê eka kaL\yaa vaolacaIcao daNao Ê 8 10 imarI AaiNa 2 hIrvyaa vaolacyaa ho sava- kDk }nhat vaaLvaUna Gyaa. %yaapOkI qaÜDo ijaro AaiNa qaÜDo imarIdaNao vagaLUna baakIcyaacaI pUD kra. %yaat vagaLlaolao ijaro va imarI imasaLa. XaopUcaI ³ palaoBaajaI ´ panao saavalaIt vaaLvaa. tI ek camacaa Ba$na varIla masaalyaat imasaLa. ha masaalaa jaast p`maaNaat hI krta yaošla.

Aata DaLIsaazI dID polaa maUgaDaL va AQaa- polaa masaUr DaL svacC QaUvaUna Gyaa. ³ QaUrkT paNaI jaašpya-nt QaUvaa. ´ maga iBajat zovaa. iBajalyaavar baahorca iXajat zovaa. varcaa Ôosa kaZt rha. dUsayaa- tvyaat qaÜD\yaa tolaat ek kanda ]Baa ica$na prtUna Gyaa. tÜ baajaUlaa k$na ]Byaa icarlaolyaa 5 6 imarcyaaÊ kDIpta va ek TÜmaaTÜcyaa fÜDI prta. maga 2 camacao hLdÊ ek camacaa laala itKT va varIla masaalaa Gaalaa. tÜ prtUna kanVasakT iXajalaolyaa DaLIt Gaalaa. yaat maga icanaI maIz ³ AjaInaÜmaÜTÜ ´ Gaalaa to nasaola tr saÜyaa saa^sa Gaalaa. tohI nasaola trca saaQao maIz Gaalaa. nantr hI DaL garma zovaa pNa }kLU naka.

prÜz\yaasaazI kNaIk saayaIsakT dUQaat Ga+ iBajavaa. %yaacao qaÜDo maÜzo gaÜLo kra. %yaacaI 4 [ncaacaI laaTI laaTa. %yaavar baÜTanao tola laavaa va eka gaaLNyaat tandULacaI pIzI Gao}na psara. ³ Asao kolyaanao tI caangalaI psarto ´ . maga GaDI Gaalaa. prt Asaoca k$na AaNaKI ek GaDI Gaalaa. maga hl@yaa hatanao i~kÜNaI praza laaTa va maQyama Aacaovar tola saÜDUna Baajaa. (acao caar pdr saUTlao pahIjaot.

qaÜD\yaa caaT masaalyaat AamacaUr pUD. maIz Ê pIzI saaKr GaalaUna %yaat qaÜDo tola Taka. ha masaalaa hIrvyaa imarcyaat Ba$na %yaa tolaat prtUna Gyaa.

patL takat Aalyaacaa rsa Ê pudInaaÊ ijarapvaDr va maIz Gaalaa.

yaa savaa-barÜbar paNZra maULa laamba kapUna Gyaa.

AajahI (a savaa-caI cava tÜNDat Aaho. AvaXya T/aya kra.


Paus
Tuesday, April 30, 2002 - 8:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dinesh: Nakki. hii kruti bhartatlya khalil dalinchya kruti shi comparable aahe:

1. kali dal urf dal makhni ( sabudh Udeed)
2. Dal bukhara
3. Dal Handi ( 3-4 dalinchi milun dal)
Ya sarv Punjab prantatlya Dali aahet.
Now it belongs to which culture originally te mahit nahi.

Paus
Tuesday, April 30, 2002 - 8:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

dinesh: tu ICAI/ICAI/ICSI ha BB my city/mumbai/schools & colleges ithe paha.
mala AS18 ani Transfer pricing var kahi querries aahet.


Savyasachi
Tuesday, April 30, 2002 - 2:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

e kon re te, amhi ase sahajasaaji shatroochi daal shiju denar nahi.. :-)

Dineshvs
Sunday, May 05, 2002 - 5:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maI mausktmaQyao barIca vaYao- kaZlaIt. %yaancaI sansËutI Krca Aaplyaalaa javaLcaI Aaho. %yaancao jaovaNahI Aaplyaa pnjaabaI jaovaNaasaarKoca Asato. tsao itqao pnjaabaIÊ isanQaIÊ poXaavarI AaiNa hOd`abaadI pwatIcao jaovaNa Asato.

baIÔcaa jaast vaapr AsatÜ. pNa to svast Asalyaanao. %yaat Qamaa-caa Baaga naahI.

AaplyaasaarKaca dUQaI hlavaaÊ gaajar hlavaaÊ KIr vaOgaro to krtat. baa^mbao ibaryaaNaI AsaahI ek p`kar Aaho.
mhNaUnaca %yaancao pdaqa- AapNa k$na baGaayalaa kaya hrkt Aaho Æ


Dineshvs
Sunday, May 05, 2002 - 5:25 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Dear Paus,
I did not see your query. I am not in touch with Indian Laws for many years, but if possible I will help you. You may write to me on
dineshvs30@hotmail.com

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators