Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through December 07, 2005

Hitguj » Cuisine and Recipies » विविधा » मुलांचे खाणे » लहान मुलांसाठी खाद्य » Archive through December 07, 2005 « Previous Next »

Anjalisavio
Sunday, April 10, 2005 - 4:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

5 varshachya mulala roj shalet daba kaay dyayach? Kuni suchval ka? Please.

Dineshvs
Sunday, April 10, 2005 - 4:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

yaa vayaat KaNyaakDo Ôarsao laxa nasatoÊ trIpNa purk Anna GaoNyaacaI garja Asato.
imaEaipzacaI capatIÊ %yaat vaogavaogaL\yaa Baajyaa Gaalauna kolaolao prazoÊ Baajyaa Gaalauna kolaolaI qaalaIipzo. A#Ko gaajarÊ kakDIÊ koLoÊ ica@ku saarKo ÔLÊ Kjauracao pdaqa-Ê naacaNaI saÜyaabaIna yaaMcaI ibaskITo ³baajaarat imaLtat´ kÜrDa Ka} mhNauna kurmauro caNao XaoMgadaNaoÊ šDlaI ZÜkLaÊ maoqaIcao mauTko vaOgaro.

pavaBaajaI kolaI tr %yaat BaÜpLa vaOgaro Baajyaa na saaMgata Gaalaavyaat. duQaI hlavaaÊ gaajar hlavaaÊ baIT hlavaa AaiNa capatI caalaola. Baajalaolaa ikMvaa ]kDlaolaa baTaTa caalaola. glaoJD k^rT\saÊ Baajyaa Gaatlaolaa pulaavaÊ maÜD kaZlaolyaa kDQaanyaacaI ]saL vaOgaro dota yaošla. ]kDlaolao XaoMgadaNaoÊ caNao ikMvaa štr kDQaanya. ³%yaat caaT masaalaa vaOgaro Gaalauna´Ê AavaLaÊ AavaLa sauparI AvaXya Vavaa.

ÔrsaaNaÊ tLlaolao pdaqa-Ê vaoÔsa-Ê icaPsaÊ baahorcao pdaqa- do} nayaot.

rÜja naivana pdaqa- Vavaa. eKada pdaqa- na Kata prt AaNalaa tr tÜ prt dotanaa jara badla kÉna Vavaa. XaaLot iXaxakanaa Dbaa Kallaa jaatÜ ik naahI yaavar laxa Vayalaa saucavaavao.


Dineshvs
Sunday, April 10, 2005 - 8:12 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaa AMjalaIÊ maaJyaa AMgaavar mauzBar navho tr iklaÜBar maaMsa caZlaM. Aata AapNa yaa ivaYayaavar AahÜtca tr qaÜDo maulaaMcyaa Aaharaba_la.

vayaacyaa baara caÝda vaYaa-Mpya-nt k^ilXayama purosao imaLNao Ôar garjcao Aaho. %yaanaMtr ikithI Gaotlao trI %yaacaa Ôarsaa ]pyaÜga hÜt naahI. mhNauna naacaNaI ³ipz kXyaatih imasaLavao´ rajaigara ³laa(aMcao laaDu vaOgaro´Ê kccaa kÜbaIÊ pnaIr vaOgaro Aaharat Asaavao. duQa AavaDt nasaola tr dihÊ takÊ lassaI VavaI. AašsaËIma Baajyaa ³rtaLoÊ baTaTaÊ BaÜpLaÊ kÜbaIÊ F,laa^var vaOgaro´ Gaalauna krta yaoto. AašsaËIma vaašT naahI pNa %yaapuvaI- naohmaIcao jaovaNa jaovalaoca paihjao AXaI AT GaalaavaI.

ba`okÔasTmaQao AMDI caIja AsaavaoÊ tsaoca eKado tajao maÝsamaI ÔL Asaavao.
sarbat GarI krta Aalao tr Cana. sarbatalaa paNaI Gyaayaca %yaat palaoBaajaIcao dozÊ gahuÊ kÜbaIcaI panao vaOgaro iBajavat zovalaolao Asaavao. Asao kolyaanao yaa Taka} BaagaatlaI Kinajao imaLtat.

caNyaa XaoMgadaNyaabarÜbar gauL Vavaa. AaKatI p`doXaat EaIlaMkna dukanaat kaLa taDacaa gauL imaLtÜ tÜ Vavaa. sauya-ÔulaacyaaÊ BaÜpL\yaacyaa ibayaa Vavyaat.

eKadovaoLI jaovaayalaa nakar idlaa tr Ôar Aaga`h kÉ nayao. AXyaavaoLI ektr KrÜKrca Bauk nasatoÊ ikMvaa kovaL AapNa nakar do} XaktÜÊ yaacaa AanaMd AsatÜ. AXyaavaoLI hmaKasa ra~I Bauk laagato. %yaavaoLI naohmaIcao jaovaNa VavaoÊ AaiNa baGa magaaXaI eoklao Asato trÊ Asao jaÉr saunavaavao. eKadovaoLI maula jaovalao naahI AaiNa rÜjacaI mastI sau$ Asaola tr kaLjaI krayacao karNa naahI.

ica@kIÊ gauL Asao gaÜD pdaqa- AvaXya VavaotÊ karNa KoLNyaat barIca Xa>I vaayaa gaolaolaI Asato. maQaacaa pNa saZL vaapr kravaa. kuzlyaaih pirisqatIt iTvhI baGat jaovaNa kÉ nayaoÊ vaa Barvauih nayao.

eKadI Ìit hvaI Asaola tr maI Aahoca šqao.Sayonara
Monday, April 11, 2005 - 1:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AMjalaIÊ maaJaIhI maulagaIÊ vaya vaYa- pacaÊ ihlaa pNa Dbyaat kaya VavaM ha maJyaapuZo Asalaolaa maÜza p`Xna. AaiNa laMca Tašmalaa %yaaMnaa laMca garma kÉna dot naahIt %yaamauLo praza vagaOro Kayalaa AgadI nakÜ vaaTtÜ. %yaamauLo malaa far pTt nasalaM trI maga Aata itlaa whole wheat bread caI sandwiches Vayalaa laagalao Aaho ikMvaa maga pasta vagaOro. atleast tÜ trI tI baáyaapOkI Kato.

Charu_ag
Friday, August 26, 2005 - 9:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

या वयातल्या मुलाना नाविन्याची खुप आवड असते. आपण त्यांचा खाऊ करताना याचा फायदा घ्यायचा.

मुल पोळी भाजी कधी नीट खात नाहीत. मग साधी पोळी भाजी न देता, पोळीमध्ये भाज्यान्चे stuffing करायचे, आणि तेही वेगवेगळे आकारात करायचे. उ.दा. चांदणी, अर्ध कोर, पान, मासा असे त्यांचे थोडे परिचयाचे आकार करायचे. हे तव्यावर चांगले भाजायचे. मुलाना या आकारामुळे जरा नाविन्य वाटते. मग अधुन मधुन नेहमीची पोळी भाजी ही आनंदाने खातात.मुलांच्या आवडत्या भाज्या म्हणजे मोडाच्या उसळी, पालक, गवार, बटाटा, गाजर. stuff मध्ये त्यांच्या आवडत्या गोष्टी तर असाव्यातच पण न आवडणार्‍या भाज्या ही असाव्यात.

मुलाना भोपळा, मेथी, कोबी या भाज्या विशेष आवडत नाहीत. आणि कारले, मुळा तर अज्जिबात आवडत नाही. पण हे घटकही वाढीस आवश्यक असतात. मग थोडा कार्ल्याचा तुकडा, मुळ्याचा तुकडा अगदी बारिक चिरुन या भाजीत मिक्स करायचा. सगळ्या मिक्स चवीत तो लक्षातही येत नाही. अश्या रितीने हळु हळु त्यांच्या नावडत्या भाज्या मिक्स करायच्या. त्याना न आवडनार्‍या भाज्या ही नकळत खातात.मग एकदा सवय लगली की त्रास होत नाही. अधुन मधुन भाज्यंचे कटलेट्स करुन द्यावेत. मुलाना गोड आणि आंबट चवी फार आवडातात. त्यानुसार गुळ(साखर नको) आणि आमसुलाचे प्रमाण त्यांच्या भाजीत ठेवावे.

मुलाना चॉकलेट्स खुप आवडतात. पण ते तितकेच आरोग्याला वाईट. मग बाहेरचे चॉकलेट्स आणण्या पेक्षा घरीच केले तर? त्यासाठी तीळ, काजु, शेंगदाणे बारीक करुन घ्यायचे. आणि चोको पावडर, खजुर, दुध पावडर मिक्स करुन पौष्टिक चॉकलेट्स बनवायची. याला फारसा वेळ ही लागत नाही. आणि मुल पौष्टिक खातय याच आईला समाधान आणि आपली आई न रागावता चॉकलेट खायला देतीय याच मुलाना समाधान.

या वयातली मुल तशी बरीच पराक्रमी आणि प्रयोगशील असतात.शेंगदाणे, फुटाने, चणे अश्या गोष्टी नाकात, कानात घालुन इजा करुन घेतात. त्याना कळु लागे पर्यंत अश्या गोष्टी खड्या न देता त्यांचे लाडु करुन दिलेले इष्ट.
शेंगदाणे, फुटाणे, मुग यांचे लाडु करायला ही सोपे. फक्त त्यात थोडे केशर किंवा खाण्याचे इतर रंग वगैरे घालावेत. कारण मुलाना काळपट पदर्थ खायला मुळीच आवडत नाही. थोडे रंगीबेरंगी ही दिसायला हवे.

असे रोज एक दोन लाडु त्याना पटकन दिसतील आणि हाताला येतील असे ठेवावेत. तेवढीच आईच्या नकळत लाडु खाल्ल्याची त्याना गम्मत.

मुलाना उष्णतेचा वगैरे त्रास होत नसेल, तर रोज सकाळी एक ते दोन खजुर खायला द्यावेत. मोठ्यानीही खायला हरकत नाही.

बघा हे करुन.


Prajaktad
Thursday, September 08, 2005 - 12:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

श्रेया आता १४ महिन्याचि आहे.मि तिला नागलिचि खिर खजुर,बदाम वैगरे घालुन,वरण भात,मुगाचि खिचडि,
कधि उपमा वैगरे देते,बाहेर गेलो तर gerber food देते.
अजुन काय देता येइल?..या विषयी सुचना हव्या आहेत..


Lalu
Friday, September 09, 2005 - 2:43 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AapNa jao KatÜ to sagaLM hLU hLU Vayalaa hrkt nasaavaI AsaM vaaTtM. f> jaast itKT AaiNa masaalaodarÊ tLkT nakÜ. Eaoyaa svatÁ hatanao Kašla AsaM iÔngar fUD pNa Vayalaa laaga. AjaUna 3Ê4 maihnyaat mhNajao dID vaYaa-caI maulaM barcasaM AapNa jao jaovatÜ to Ka} Xaktat.

punha eka vaoLI ekca navaIna pdaqa- doNaoÊ punha navaIna došpya-nt 8 idvasa qaaMbaNao AaiNa Da^@Trcaa sallaa GaoNao ho Aahoca.Seema_
Friday, September 09, 2005 - 5:41 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

laalau mhNato to barÜbarca Aaho .. AapNa jao KatÜ toca qaÜD qaÜD Vayalaa kahIca hrkt naahI .
cherrios iknvaa ringabaorMgaI fruit loops Ê crackers š. ( mhNajao maulaanaa jao AavaDt to ) Gyaayaca.ek~ kÉna chopper maQauna kaZayaca . koLacao kap krayacao . to yaat GaÜLvaayacao AaiNa Vayacao . maula AavaDIna Katat . koLaeovajaI [trhI qaÜDIXaI sticky fruits AXaa p`karo dota yaotat . capatIcaa roll Êmavau praza vaOgaro Vayalaa kahIca hrkt naahI . BaajyaacaI savaya Aataca laavaNa yaÜgya. maaJaI maulagaI Baajyaa KUpca lahana Asalyaapasauna Kato . XaovayaacaI KIr Ê cheese jar caalat Asaola tr %yaacao pdaqa- Ê fruits Gaalauna kolaolao naacaNaIcaoÊ oat cao pan cakes Ê vaogavaogaLI soups Ê frozen yogurt Asa barca kahI dota yaošla . . sagaL\yaat mah%vaaca mhNajao %yaanaa svatacao svata Kata yaavaot Asao pdaqa- jaÉr Vavaot. Ajauna KUp kahI krta yao[la.ilaihna vaoL Jaalaa ik AaiNa hÜ kuzlaahI pdaqa- introduce kolaa kI 8 idvasaapya-nt baby laa to caalat ka ho baGana AitXaya mah%vaaca Aaho.AaiNa vartI idlaola kuzlaohI pIzÊ BaajyaaÊ fruits vaOgaro should be okayed by ur dr .

Prajaktad
Friday, September 09, 2005 - 6:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Aro vaa saImaaÊlaalau²Kup caaMgaila maaihit idila Aahosa

Sayonara
Friday, September 09, 2005 - 10:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maaJaI maulagaI caÝda maihnyaaMcaI hÜtI tovha baobaI fUD baMdca JaalaM hÜtM ekdma. ra~I jaovaNaat tI AamaTI. BaatÊ kÜiXaMbaIr vagaOro KayacaI ikMvaa maga Baajyaa GaatlaolaI iKcaDI vagaOro.

Dineshvs
Saturday, September 10, 2005 - 12:19 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

}kDlaolaa ikMvaa Bajalaolaa baTaTaÊ rtaLo. koLo ³maÜzo rajaoLI´
laa(apIzacao laaDuÊ saatucao pIzÊ Aaispk ³BaajyaaMcaI jaolaI´Ê BaajyaaMcao AašsaËImaÊ gauLpapDIcyaa vaD\yaaÊ
maÝsamaI ÔLo ³%yaat icaMcaaÊ baÜroÊ poÉÊ isataÔLo Asao sagaLo Asaavao´ ho sava- maulaanaa AvaXya Vavao.


Prajaktad
Thursday, September 29, 2005 - 4:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

idnaoXa Baajyaacao Aa[saiËma ica roisaip Vanaa...

lahana maulaaMnaa Kanyaacyaa savaiya kXaa lavaavyaaÆEaoyaa laa KaNyaaica savaya kiXa laavauÆ...tuimh sagaLo mhNaala maga var kaya ilahlayaÆ...tsa naaih itlaa p`%yaok gaÜXT itcyaaca hatanao Kayaica Asato. %yaat itlaa high chair Aijabaat AavaDt naaih maga saaMD\lavaMD jaast AaiNa KaNao kima ...%yaamaulao kiQa Kato kiQa responce Agaid 0 AsatÜ.%yaamaulao maga duQaacaa h+ krto...pNa nausat duQa ipvauna kaihca pÝiXTk pÜTat jaat naaih.


Prajaktad
Thursday, September 29, 2005 - 4:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

it egg & cheese ÊnaacaiNaica iKr Êlaa caaMgalaa responce doto..]kDlaolaa baTaTa ih Kato..pNa yaat saat%ya ksao AaNaavaoÆ

Sampada_oke
Friday, September 30, 2005 - 10:52 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

p`aja>a Ê Aata 15 maihnyaaMcaI JaalaI naa Eaoyaa Ê maga rÜjacaoca jaovaNa idlaosa tr kahIca hrkt naahI . maa~ ho KUpsaM maulaaMnaa KayacaI iktI AavaD Aaho yaavar AvalaMbaUna Aaho . maa~ jabardstInao kahIhI BarvaU nakÜsa .
itlaa hatanao Kat yaoNyaasaarKo pdaqa- kr Ê jasao pÜLIcao ikMvaa praz\yaacao laamba tukDo k$na doNao . praz\yaamaQyao sava- Baajyaa Gaala .
whole wheat bread dot AsalaIsa tr to sauwa tukDo k$na do .
naavaD%yaa BaajyaaMcao saUp k$na do Ê Ga+saMca kr . jaoNao k$na pÜT Barola . maa~ eka izkaNaI basaUna KayacaI savaya laava Ê AaiNa BaUk KUp laagalaolaI Asatanaaca Asao pdaqa- do . fLaMcyaa CÜT\yaa fÜDI k$na vaaTIt GaalaUna do Ê AaiNa saaMDlao trI hrkt naahI Ê karNa %yaatUnaca maulao naIT Kayacao iXaktat .
Xa@yatÜ gaÜD pdaqa- Ê jao Aaplyaa dataMnaa icakTtat Ê to AaiNa caa^klaoT\sa Vayacao TaL . sakaLI ]zlyaavar AaiNa ra~I JaÜpayacyaa AaQaI dat GaasaayacaI savaya laava Ê dataMcaI kaLjaI GaoNaM AavaXyak Aaho .
maO~oyaIlaa maI tI 11 maihnyaaMcaI AsalyaapasaUnaca Aaplao jaovaNa Vayalaa laagalao ÊAata tI 14 maihnyaaMcaI Aaho Ê pNa karlyaapasaUna sava- Baajyaa AaiNa kÜiXaMibarI Kato . maulaaMnaa navanavaIna pdaqa- T/aya krayacao Asatat Ê mhNaUna tumacao jaovaNa kmaI tola vaap$na AaiNa itKT na Gaalata banava . mau#ya mhNajao itlaa tumacyaabarÜbar jaovaayalaa basava .
jamaNaar Asaola tr AazvaD\yaacaa jaovaNaacaa t>a banava Ê mhNajao tulaahI kaya kaya KaNyaat doto Aahosa Ê(avar laxa zovata yaošla .
maulaaMnaa KaNyaacao ek $TIna Asalaolao AavaDto Ê mhNajao rÜja sakaLI rajaigaáyaacyaa laa(a duQaat GaalaUna ikMvaa eKado ]kDlaolao AMDo Kayacao Ê duparI jaovaNa Ê maQalyaa vaoLolaa duQa AaiNa %yaa saÜbat kahItrIÊ ra~I punha pÜTBar jaovaNa . mhNajao pcanaacao sauwa p`a^blaoma hÜNaar naahIt AaiNa jaovaNaacaI iXast sauwa laagaola .


Prajaktad
Friday, September 30, 2005 - 12:42 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

saMpda thanks! Eaoyaa Ait active Asalyaanao Asaola pna tir kaih savaiya jamanyaasaar#yaa Aahot Asao vaaTto.pÜiLcao strip vaOgaoro mhNajao i am on right track tu Kup caaMgalao saaMigatlaosa ga²BaajyaaMcao soup caI klpnaa pNa caaMgaila Aaho.

Anuli
Friday, September 30, 2005 - 4:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

hi prajakta,
ajun ek recipe..ji majhya mulala mi dete. athavdyatun 2 da mi moog,matki, chavali thodkyat ji kaddhanye gharat astil ti bhijat ghalun mod ante ani mag te sagle tandaul ani dalibarobar shijvun tyachi khichadi karte. majhya mulala nusta varan bhatapeksha khichadi mi jasta dete. tyat asach bhajya ghalte. shivay roj kadhipatta ani kothimbir ghaltech. chotasa kandyacha tukda ghalava mhanje potat gas dharat nahi. ani halu halu normal tikhtaparyant dyayyla survat kar. mi roj tyat dhanya jeeryachi pud ghalte shivay thoda kala(goda) masala ,hing(potasthi uttam)ghalte. majha mulga ata 17 mahinyancha ahe ani to vyayvsthit baryapaiki apan khato tevdhe tikhat khato tyamule baher kuthehi tyache kahi adat nahi.
pavbhaji sarkhe bharpur tupat bhajya partun karun dilis tari avdate mulana.
shivay adhunmadhun dosa kinwa idlikarun det ja. ambavlele padrtha pan gele pahijet. mi asech kaddahnye bhijvun mod anun te mixer madhun vatate ani mag kinchit daliche peet ani tandulache peet mix karun tyachi choti choti dhirdi ghalte. ani he tila tichya hatane khau det.
shevyanchi kheer he tar uttam breakfast ahe. kobi, dudhi chi rabdi karun deta yeil. arthat god dyayche asel tar. pan kadhitari dessert mhanun harkat nahi..
sagli fale de. especiaaly grapes..amhi kuthehi mall madhe kinwa shopping la gelo ki mi eka dabyat drakshe ghetech. madhun adhun mulana tondat takayla far avadtat karan tondat taklyavar tyacha ras nighto na..
ajun athven tase lihinach..bagh avdatyet ka tula hya tips...

Me_mastani
Monday, October 24, 2005 - 4:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Hi, mazya mulala(6 yrs) aajarpanamule khup weekness aala aahe. tyachi shakti bharun yenyasathi kahi 'shaktivardhak' recipe aahet ka?
thanks.

Pinku
Monday, October 24, 2005 - 4:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Anuli, Seema, Sayonara, Dineshvs, Charu thanks for sharing your tips.

majhaa mulaga 12 months cha aahe, mala tyala soups dyayachi aahet. tyala yogya ashya soups chya recipe share karu shakal ka?Charu_ag
Monday, October 24, 2005 - 5:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

me_mastani , तुझ्या मुलाला लवकर बर वाटु देत.

आजारपणात मुल चिडचिडी होतात. त्यांच्य तोंडाला ही चव नसते. पण आजारातुन उठल्यवर लगेच पचायला जड असणारे पदार्थ देऊ नयेत. हळु हळु सुरुवात करावी.

तज्ञ मंडळी आणखी सांगतीलच. माझ्याकडुन थोडी भर.

१) मुगाचे पातळ वरण. त्यात मीठाची चिमुट टाकावी. मुग पचायला हलके असतात आणि थोडी चव देखिल येतील तोंडाला
२) भाज्यांचे सुप देखील द्यायला करकत नाही.
३) अधुनमधुन खजुर द्यावा.
४) गव्हाचा चीक सुद्धा शक्तीवर्धक आहे. पण पचायला थोडा जड असतो.

गहु रात्र्भर कोमट पाण्यात भिजवायचे. दुसर्‍या दिवशी सकाळी ते चांगले फुगलेले असतील. पुन्हा त्यात कोमट पाणी घालुन ठेवावे. दुपारपर्यंत आणखी फुगतील. असे गहु दाबले कि त्यातुन पांढरा रस निघाला कि समजावे आपल्याला हवे तसे झालेत. मग हे गहु मिक्सरमधुन थोड्या पाण्यासह वाटावेत. हा रस फडक्याने गाळुन घ्यावा. पुहा एकदा गव्हाचा चोथा पाण्यासह मिक्सरमधुन फिरवावा.

गाळलेला रस शिजवुन घ्यावा. त्यात गुळ घालुन खायला द्यावा. शक्तीवर्धक असतो हा चीक.

५) मुगाची मऊ खिचडी ही देता येईल.

मऊ खिचडीCharu_ag
Monday, October 24, 2005 - 5:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pinku Ê [qao malaa saup caI maaihtI imaLalaI. baGa kahI ]pyaÜga hÜtÜya ka.
saUp

Me_mastani
Tuesday, October 25, 2005 - 3:05 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks charu, me nakki try kareen.

Prajaktad
Monday, December 05, 2005 - 7:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कणिक आणि सोयाबिन पिठाचे लाडु हि मुळ आवडिने खातात.
कुणाला हवी असेल तर रेसीपी देते.


Arunima
Monday, December 05, 2005 - 7:49 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

प्राजक्ता रेसिपी जरुर दे ग. आणि साखरे ऐवजी गुळ किंवा खजुर वापरला तर चालेल का ते हि सांग.

Anuli
Tuesday, December 06, 2005 - 2:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ajun ek khau..peanut butter che gul ghalun chan ladu hotat. lahan mulana danyacha ladu far avadto. mala pan sanga recipe havi asel tar.

Anuli
Tuesday, December 06, 2005 - 2:05 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ajun ek khau..peanut butter che gul ghalun chan ladu hotat. lahan mulana danyacha ladu far avadto. mala pan sanga recipe havi asel tar.

Prajaktad
Tuesday, December 06, 2005 - 8:18 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

कणिक आणि सोयाबिन पिठ लाडु
१ वाटी कणिक कढईत तुप टाकुन मंद आचेवर चांगलि तांबुस रंगावर भाजावी.
कणिक परातित काढुन त्याच कढईत अर्धी वाटि सोयाबिन पिठ घालुन बेसनाच्या लाडवाप्रमाणे खमंग भाजावे.
अर्धी वाटि dessicated coconut घालुन भाजावे म्हणजे कढईचे तुप हि निघुन येते.
सगळ गरम असतानाच बारिक साखर्(अंदाजे सव्वा वाटि घालुन घोटावे.
वासासाठि म्हणुन जायफ़ळ पुड घालुन लाडु वळावे.

अरुनिमा मी गुळ घालुन करुन बघितले नाहिये...पण करायला हरकत नाहि.
अनुलि peanut butter लाडु रेसिपि दे ना!


Prajaktad
Tuesday, December 06, 2005 - 8:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

पराठा पिझ्झा
नेहिमिप्रमाणे पोळ्यांचि कणिक मळुन त्याचे पुरि एवढे stuff पराठे करावे. stuffing म्हणुन पावभाज़ी,आलु भाज़ि असे आवडिप्रमाणे भरावे.
खमंग भाजुन एका बाजुवर sause लावुन किसलेले चिज पसरावे. चिज melt होण्यासाठि मिनिटभर झाकण द्यावे.


Arunima
Wednesday, December 07, 2005 - 5:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Thanks ग प्राजक्ता करुन बघेन. मला इथे सोयीबीन पिठ कुठे दिसल नाहिये. शोधुन बघते परत एकदा आणि try करुन तुला सांगते. परत एकदा धन्यवाद.

चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज गणेशोत्सव २००६


 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators