गुलमोहर - गेल्या ७२ तासातील लेखन : सेवाभावी संस्था